Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 105kWORD 17k
26. juni 2017
O-000059/2017
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000059/2017
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Sylvie Guillaume, Julie Ward, Ana Gomes, Paul Tang, Jean-Paul Denanot, Louis-Joseph Manscour, Edouard Martin, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Virginie Rozière, Anna Hedh, Tanja Fajon, Agnes Jongerius, Eric Andrieu, Elly Schlein, Nessa Childers, Cécile Kashetu Kyenge, Miroslav Poche, Eva Kaili, Péter Niedermüller, Nikos Androulakis, Marlene Mizzi, Eva Joly, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Jean Lambert, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Grapini, Birgit Sippel, Peter Kouroumbashev, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Philippe Lamberts, Pascal Durand

 Om: De græske myndigheders afvisning af tyrkiske statsborgere

Den 6. juni 2017 udsendte Det Internationale Menneskerettighedsforbund (FIDH) en erklæring med fordømmelse af de græske myndigheders afvisning af tyrkiske statsborgere. Ifølge de oplysninger, FIDH er i besiddelse af, overgav det græske politi den 2. juni 2017 i Evros en gruppe tyrkiske statsborgere, der ønskede at ansøge om international beskyttelse i Grækenland for at undgå forfølgelse i Tyrkiet, til en enhed af væbnede og maskerede mænd, for at de kunne blive sendt tilbage til Tyrkiet.

Det vigtigste element i spørgsmålet om asyl- og flygtningestatus er beskyttelse mod tilbagesendelse til et land, hvor den pågældende person har grund til at frygte forfølgelse. Denne beskyttelse er formaliseret i princippet om non-refoulement, der er defineret i artikel 33, stk. 1, i konventionen af 1951 om flygtninges retsstilling (Genève-konventionen) som følger: "Ingen kontraherende stat må på nogensomhelst måde udvise eller afvise ("refouler") en flygtning ved grænserne til sådanne områder, hvor hans liv eller frihed ville være truet på grund af hans race, religion, nationalitet, hans tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller hans politiske anskuelser." Dette princip indgår ligeledes i direktiv 2013/32/EU af 26. juni 2013 om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse. Grækenland er part i Genève-konventionen og bundet af ovennævnte direktiv.

Dermed rejser der sig flere spørgsmål:

– Agter Kommissionen at henvende sig til de græske myndigheder vedrørende denne sag?

– Hvad agter Kommissionen at gøre, hvis de faktiske omstændigheder må anses for bevist?

– Kan Kommissionen garantere fuldstændig respekt for princippet om non-refoulement som defineret i Genève-konventionen?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse