Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 100kWORD 16k
26. kesäkuuta 2017
O-000059/2017
Suullisesti vastattava kysymys O-000059/2017
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Sylvie Guillaume, Julie Ward, Ana Gomes, Paul Tang, Jean-Paul Denanot, Louis-Joseph Manscour, Edouard Martin, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Virginie Rozière, Anna Hedh, Tanja Fajon, Agnes Jongerius, Eric Andrieu, Elly Schlein, Nessa Childers, Cécile Kashetu Kyenge, Miroslav Poche, Eva Kaili, Péter Niedermüller, Nikos Androulakis, Marlene Mizzi, Eva Joly, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Jean Lambert, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Grapini, Birgit Sippel, Peter Kouroumbashev, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Philippe Lamberts, Pascal Durand

 Aihe: Turkin kansalaisten palauttaminen Kreikan viranomaisten toimesta

Kansainvälinen ihmisoikeusliitto (FIDH) julkaisi 6. kesäkuuta 2017 lausunnon, jossa se tuomitsi Turkin kansalaisten palauttamisen Kreikan viranomaisten toimesta. FIDH:n saamien tietojen mukaan Kreikan poliisi luovutti Evrosissa 2. kesäkuuta 2017 ryhmän Turkin kansalaisia, jotka halusivat hakea kansainvälistä suojelua Kreikassa paetakseen vainoa Turkissa, joukolle aseistettuja ja naamioituja miehiä Turkkiin palauttamista varten.

Keskeistä turvapaikassa ja pakolaisasemassa on suojelu sellaiseen maahan palauttamiselta, jossa asianomainen henkilö pelkää tulevansa vainotuksi. Tämä suojelu on vahvistettu palautuskiellon periaatteessa, joka määritellään vuonna 1951 tehdyn pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen (Geneven yleissopimus) 33 artiklan 1 kohdassa seuraavasti: ”Sopimusvaltio ei tavalla tai toisella saa karkottaa tai palauttaa pakolaista sellaisten alueiden rajoille, jossa hänen henkeään tai vapauttaan uhataan rodun, uskonnon, kansalaisuuden ja tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi.” Tämä periaate vahvistetaan myös kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä 26. kesäkuuta 2013 annetussa direktiivissä 2013/32/EU. Kreikka on yksi Geneven yleissopimuksen osapuolista, ja edellä mainittu direktiivi sitoo sitä.

Tästä syystä nousee esiin useita kysymyksiä:

– Aikooko komissio esittää kysymyksiä Kreikan viranomaisille tästä tapauksesta?

– Jos tiedot vahvistetaan oikeiksi, mitä komissio aikoo tehdä?

– Voiko komissio taata Geneven yleissopimuksessa vahvistetun palautuskiellon periaatteen täysimääräisen kunnioittamisen?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus