Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 101kWORD 17k
26 Meitheamh 2017
O-000059/2017
Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000059/2017
ar an gCoimisiún
Rule 128
Sylvie Guillaume, Julie Ward, Ana Gomes, Paul Tang, Jean-Paul Denanot, Louis-Joseph Manscour, Edouard Martin, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Virginie Rozière, Anna Hedh, Tanja Fajon, Agnes Jongerius, Eric Andrieu, Elly Schlein, Nessa Childers, Cécile Kashetu Kyenge, Miroslav Poche, Eva Kaili, Péter Niedermüller, Nikos Androulakis, Marlene Mizzi, Eva Joly, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Jean Lambert, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Grapini, Birgit Sippel, Peter Kouroumbashev, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Philippe Lamberts, Pascal Durand

 Ábhar: Refoulement ar náisiúnaigh Turcacha ag na húdaráis Ghréagacha

An 6 Meitheamh 2017, d’eisigh an Chónaidhm Idirnáisiúnta um Chearta an Duine (CICD) ráiteas inar cáineadh an refoulement ar náisiúnaigh Turcacha ag na húdaráis Ghréagacha. De réir na faisnéise atá ar fáil do CICD, rinne na póilíní Gréagacha grúpa de náisiúnaigh Turcacha, a raibh sé mar aidhm acu cosaint idirnáisiúnta sa Ghréig a iarraidh chun éalú ó ghéarleanúint sa Tuirc, a thabhairt ar láimh chuig aonad d’fhir armtha agus masctha ar an 2 Meitheamh 2017 in Ervos chun go seolfaí ar ais chuig an Tuirc iad.

Is é is príomhchuspóir do stádas tearmainn agus dídeanaí ná cosaint in éadan filleadh ar thír ina bhféadfadh baol géarleanúna a bheith ann don duine lena mbaineann. Cuirtear an chosaint seo ar bhonn foirmiúil trí phrionsabal an non-refoulement, a shainítear in Airteagal 33(1) den Choinbhinsiún i dtaobh Stádas Dídeanaithe ó 1951 (nó Coinbhinsiún na Ginéive) mar seo a leanas: ‘Ní dhéanfaidh aon Stát Conarthach dídeanaí a dhíbirt nó a fhilleadh (‘refouler’) ar aon bhealach chuig teorainneacha críocha ina mbeadh a shaol nó a shaoirse faoi bhagairt mar gheall ar a chine, a reiligiún, a náisiúntacht, nó mar gheall ar é a bheith mar chuid de ghrúpa sóisialta nó tuairim pholaitiúil ar leith a bheith aige’. Tá an diminsean seo le feiceáil chomh maith i dTreoir 2013/32/AE an 26 Meitheamh 2013 maidir le nósanna imeachta coiteanna chun stádas cosanta idirnáisiúnta a dheonú agus a tharraingt siar. Is páirtí í an Ghréig do Choinbhinsiún na Ginéive agus tá sí faoi cheangal ag an Treoir réamhráite.

Dá bhrí sin, tagann roinnt ceisteanna chun cinn:

– An bhfuil sé ar intinn ag an gCoimisiún na húdaráis Ghréagacha a cheistiú faoin ábhar seo?

– Má chruthaítear na fíricí, cad atá i gceist ag an gCoimisiún a dhéanamh?

– An féidir leis an gCoimisiún urraim iomlán do phrionsabal an non-refoulement, mar a shainítear i gCoinbhinsiún na Ginéive é, a ráthú?

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
Fógra dlíthiúil