Parlamentiniai klausimai
PDF 195kWORD 17k
2017 m. birželio 26 d.
O-000059/2017
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000059/2017
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Sylvie Guillaume, Julie Ward, Ana Gomes, Paul Tang, Jean-Paul Denanot, Louis-Joseph Manscour, Edouard Martin, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Virginie Rozière, Anna Hedh, Tanja Fajon, Agnes Jongerius, Eric Andrieu, Elly Schlein, Nessa Childers, Cécile Kashetu Kyenge, Miroslav Poche, Eva Kaili, Péter Niedermüller, Nikos Androulakis, Marlene Mizzi, Eva Joly, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Jean Lambert, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Grapini, Birgit Sippel, Peter Kouroumbashev, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Philippe Lamberts, Pascal Durand

 Tema: Turkijos piliečių grąžinimas į kilmės šalį, kurį vykdo Graikijos valdžios institucijos

2017 m. birželio 6 d. Tarptautinė žmogaus teisių federacija (FIDH) paskelbė pareiškimą, kuriame pasmerkė Turkijos piliečių grąžinimą į kilmės šalį, kurį vykdo Graikijos valdžios institucijos. Remiantis FIDH turima informacija, 2017 m. birželio 2 d. Graikijos policija Evro vietovėje perdavė kaukėtų ginkluotų asmenų padaliniui grąžinti į Turkiją grupę Turkijos piliečių, ketinančių Graikijoje prašyti tarptautinės apsaugos nuo persekiojimų Turkijoje.

Pagrindinis prieglobstis ir pabėgėlio statuso aspektas – apsauga nuo grąžinimo į šalį, kurioje atitinkamas asmuo turi priežasčių bijoti persekiojimo. Ši apsauga yra oficialiai įtvirtinta kaip negrąžinimo principas, apibrėžtas 1951 m. konvencijos dėl pabėgėlių statuso (Ženevos konvencijos) 33 straipsnio 1 dalyje tokiu būdu: „Nė viena Susitariančioji valstybė jokiu būdu neišsiunčia ir negrąžina pabėgėlio į šalį, kur jo gyvybei ar laisvei grėstų pavojus dėl rasės, religijos, pilietybės, priklausymo tam tikrai socialinei grupei ar dėl politinių pažiūrų.“ Šis aspektas taip pat įtvirtintas 2013 m. birželio 26 d. Direktyvoje 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos. Graikija yra viena iš Ženevos konvencijos šalių ir privalo laikytis pirmiau minėtos direktyvos.

Taigi kyla keletas klausimų:

– Ar Komisija ketina kreiptis šiuo klausimu į Graikijos valdžios institucijas?

– Kokių veiksmų ketina imtis Komisija, jei faktai pasitvirtintų?

– Ar Komisija garantuoju visapusišką negrąžinimo principo (kaip apibrėžta Ženevos konvencijoje) laikymąsi?

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinis pranešimas