Parlementaire vragen
PDF 104kWORD 17k
26 juni 2017
O-000059/2017
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000059/2017
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Sylvie Guillaume, Julie Ward, Ana Gomes, Paul Tang, Jean-Paul Denanot, Louis-Joseph Manscour, Edouard Martin, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Virginie Rozière, Anna Hedh, Tanja Fajon, Agnes Jongerius, Eric Andrieu, Elly Schlein, Nessa Childers, Cécile Kashetu Kyenge, Miroslav Poche, Eva Kaili, Péter Niedermüller, Nikos Androulakis, Marlene Mizzi, Eva Joly, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Jean Lambert, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Grapini, Birgit Sippel, Peter Kouroumbashev, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Philippe Lamberts, Pascal Durand

 Betreft: Refoulement van Turkse staatsburgers door de Griekse autoriteiten

Op 6 juni 2017 heeft de Internationale Federatie voor de mensenrechten (FIDH) een verklaring afgelegd over de terugleiding van Turkse onderdanen door de Griekse autoriteiten. Volgens de informatie waarover de FIDH beschikt, is een groep Turkse staatsburgers – die in Griekenland een verzoek om internationale bescherming wilde indienen om aan vervolging in Turkije te ontkomen – op 2 juni 2017 in Evros door de Griekse politie overhandigd aan een eenheid van gewapende en gemaskerde mannen, opdat zij zouden worden teruggestuurd naar Turkije.

Het belangrijkste onderdeel van het recht op asiel en de vluchtelingenstatus is de bescherming tegen terugleiding naar een land waar de persoon in kwestie redenen heeft om te vrezen voor vervolging. Deze bescherming is als volgt vastgelegd in het beginsel van non-refoulement, omschreven in artikel 33, lid 1, van het Verdrag van 1951 betreffende de status van vluchtelingen (of het Verdrag van Genève): "Geen der Verdragsluitende Staten zal, op welke wijze ook, een vluchteling uitzetten of terugleiden ("refouler") naar de grenzen van een grondgebied waar zijn leven of vrijheid bedreigd zou worden op grond van zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging." Deze dimensie komt ook naar voren in Richtlijn 2013/32/EU van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming. Griekenland is partij bij het Verdrag van Genève en gebonden aan bovengenoemde richtlijn.

Daarom rijzen een aantal vragen:

– Is de Commissie van plan hierover contact op te nemen met de Griekse autoriteiten?

– Wat is de Commissie voornemens te doen als de feiten worden bewezen?

– Kan de Commissie garanderen dat het beginsel van non-refoulement als omschreven in het Verdrag van Genève volledig wordt geëerbiedigd?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling