Процедура : 2017/2705(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000065/2017

Внесени текстове :

O-000065/2017 (B8-0606/2017)

Разисквания :

PV 15/11/2017 - 23
CRE 15/11/2017 - 23

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 192kWORD 20k
1 септември 2017 г.
O-000065/2017
Въпрос с искане за устен отговор O-000065/2017
Съвета
Член 128 от Правилника за дейността
Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan, Benedek Jávor, от името на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

 Относно: Преглед на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда (ПИПООС)
 Отговор по време на пленарно заседание 

На 3 февруари 2017 г. Комисията публикува първото издание на прегледа на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда (ПИПООС). ПИПООС има за цел да представи преглед на начина, по който държавите членки прилагат правото на ЕС относно околната среда, и при необходимост да им оказва подкрепа. Публикацията включва 28 доклада по държави, обобщение от страна на Комисията, в което са описани най-често срещаните проблеми, и предложения за подобрение.

Оценката на Комисията показва пропуски в прилагането, особено в областта на управлението на отпадъците, опазването на природата и биоразнообразието, качеството на въздуха, шумовото замърсяване и качеството и управлението на водата. Като първопричини за тези пропуски бяха определени неефективната координация между местните, регионалните и националните органи, липсата на административен капацитет и финансиране, липсата на познания и данни, ограничените механизми за осигуряване на изпълнението и липсата на интеграция и съгласуваност на политиката.

1. Съгласен ли е Съветът с първопричините за установените от Комисията пропуски в изпълнението? По какъв начин възнамерява Съветът да разгледа тези първопричини, по-специално недостатъчното финансиране и недостатъчното интегриране на екологичните съображения в други области на политиката?

2. Какви последващи мерки възнамеряват да предприемат държавите членки във връзка с прегледа на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда? Готови ли са всички държави членки да установят структурирани диалози по въпросите на изпълнението, като същевременно се гарантира прозрачност и широко участие на заинтересованите страни, в това число НПО, предприятия и научни институти?

3. Подкрепят ли държавите членки ангажимента на Комисията да разшири обхвата на следващия преглед на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда, за да се включат в него изменението на климата, регулирането на химикалите и промишлените емисии?

4. Съгласен ли е Съветът, че свързаните с изпълнението въпроси изискват редовно внимание на политическо равнище? Възможно ли е да се предвидят годишни или шестмесечни заседания на Съвета, които да са посветени специално на изпълнението на екологичното законодателство на ЕС, за да се осигури воденето на структуриран диалог по въпросите на изпълнението, основаващ се на преглед на напредъка в прилагането на европейското законодателство в областта на околната среда на равнището на държавите членки, който да се извършва въз основа на показатели и анализ на най-добри практики, и за да се обсъждат коригиращи действия?

5. Ще организира ли Съветът съвместни заседания на Съвета с цел да се разгледа прилагането на хоризонтални въпроси като качеството на въздуха и замърсяването с нитрати?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация