Postup : 2017/2705(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000065/2017

Předložené texty :

O-000065/2017 (B8-0606/2017)

Rozpravy :

PV 15/11/2017 - 23
CRE 15/11/2017 - 23

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 192kWORD 19k
1. září 2017
O-000065/2017
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000065/2017
Radě
článek 128 jednacího řádu
Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan, Benedek Jávor, za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

 Předmět: Přezkum provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí (EIR)
 Odpověď na plenárním zasedání 

Komise dne 3. února 2017 zveřejnila první vydání přezkumu provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí (EIR). Cílem EIR je poskytnout přehled provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí členskými státy a případně jim poskytnout pomoc. Publikace zahrnuje 28 zpráv o jednotlivých zemích, shrnutí Komise týkající se nejčastějších problémů a návrhy na zlepšení.

Komise ve svém hodnocení poukazuje na nedostatky při provádění, zejména v těchto oblastech: nakládání s odpady, ochrana přírody a biologické rozmanitosti, kvalita ovzduší, hluková zátěž a kvalita vody a hospodaření s vodou. Společnými hlavními příčinami těchto nedostatků jsou: neefektivní koordinace mezi místními, regionálními a vnitrostátními orgány, chybějící správní kapacita a finanční prostředky, nedostatečné znalosti a údaje, slabé mechanismy zajišťování shody a omezená integrace a soudržnost politik.

1. Souhlasí Rada s hlavními příčinami nedostatků při provádění stanovenými Komisí? Jak hodlá Rada tyto hlavní příčiny řešit, zejména pokud jde o chybějící finanční prostředky a nedostatečné zahrnutí environmentálních aspektů do jiných oblastí politiky?

2. Jaké kroky hodlají členské státy podniknout v návaznosti na EIR? Jsou všechny členské státy odhodlány vést strukturované dialogy o provádění, přičemž by zajistily transparentnost a široké zapojení zúčastněných stran, zejména nevládních organizací, podniků a výzkumu?

3. Podporují členské státy závazek Komise, kterým je rozšířit zaměření příštího EIR na změnu klimatu, regulaci chemických látek a průmyslové emise?

4. Souhlasí Rada s tím, že problémy související s prováděním vyžadují, aby jim byla pravidelně věnována pozornost na politické úrovni? Bylo by možné, aby se jednou nebo dvakrát ročně konalo zasedání Rady věnované výhradně provádění unijních právních předpisů v oblasti životního prostředí, které by bylo prostorem pro strukturovaný dialog o provádění založený na hodnocení pokroku členských států při provádění unijních právních předpisů v oblasti životního prostředí pomocí srovnávacího přehledu a prostřednictvím porovnání osvědčených postupů a pro debatu o nápravných opatřeních?

5. Hodlá Rada uspořádat společná zasedání Rady, která by se zabývala prováděním průřezových otázek, jako jsou kvalita ovzduší a znečistění dusičnany?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění - Ochrana soukromí