Menettely : 2017/2705(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000065/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000065/2017 (B8-0606/2017)

Keskustelut :

PV 15/11/2017 - 23
CRE 15/11/2017 - 23

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 7kWORD 19k
1. syyskuuta 2017
O-000065/2017
Suullisesti vastattava kysymys O-000065/2017
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan, Benedek Jávor, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

 Aihe: Ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arviointi
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Komissio julkaisi 3. helmikuuta 2017 ensimmäisen ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa koskevan arvioinnin. Sen tarkoituksena on luoda yleiskatsaus jäsenvaltioiden ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoon ja tukea sitä tarvittaessa. Julkaisu käsittää 28 maakohtaista raporttia, komission tiivistelmän yleisimmistä ongelmista ja parannusehdotuksia.

Komission arviointi osoittaa, että täytäntöönpanossa on aukkoja erityisesti jätehuollon, luonnonsuojelun ja biodiversiteetin, ilmanlaadun, melun sekä vedenlaadun ja vesienhoidon suhteen. Näiden aukkojen perussyyksi havaittiin tehoton koordinointi paikallisten, alueellisten ja kansallisten viranomaisten välillä, hallinnollisten valmiuksien ja rahoituksen puute, tiedonpuute, riittämättömät noudattamisvakuutusmekanismit sekä integroinnin ja johdonmukaisuuden puute toiminnassa.

1. Yhtyykö neuvosto komission näkemyksiin täytäntöönpanossa olevien aukkojen perussyistä? Miten neuvosto aikoo käsitellä näitä perussyitä ja erityisesti riittämätöntä rahoitusta ja ympäristönäkökohtien puutteellista huomioon ottamista muussa politiikassa?

2. Miten jäsenvaltiot aikovat jatkaa ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arvioimista? Ovatko jäsenvaltiot sitoutuneet järjestämään rakenteellisia täytäntöönpanovuoropuheluja, joissa varmistetaan avoimuus ja sidosryhmien laajamittainen osallistuminen, kansalaisjärjestöt, yritykset ja tutkimuslaitokset mukaan lukien?

3. Kannattavatko jäsenvaltiot komission sitoutumista seuraavan ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arvioinnin soveltamisalan laajentamiseen siten, että mukaan otetaan ilmastonmuutos, kemikaalilainsäädäntö ja teollisuuden päästöt?

4. Katsooko neuvosto, että täytäntöönpanokysymykset edellyttävät säännöllistä huomiota poliittisella tasolla? Voitaisiinko vuosittainen tai puolivuosittainen neuvoston kokous omistaa erityisesti EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanolle, jotta varmistettaisiin täytäntöönpanoa koskeva jäsennelty vuoropuhelu, joka jäsenvaltioiden tasolla perustuu edistymiseen EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon tulostauluun ja parhaisiin käytäntöihin vertaamiseen, ja jotta voitaisiin keskustella korjaavista toimista?

5. Aikooko neuvosto järjestää neuvostojen yhteisiä kokouksia monialaisista kysymyksistä, kuten ilmanlaadusta tai nitraattien aiheuttamasta pilaantumisesta?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus