Procedure : 2017/2705(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000065/2017

Ingediende teksten :

O-000065/2017 (B8-0606/2017)

Debatten :

PV 15/11/2017 - 23
CRE 15/11/2017 - 23

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 7kWORD 19k
1 september 2017
O-000065/2017
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000065/2017
aan de Raad
Artikel 128 van het Reglement
Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan, Benedek Jávor, namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

 Betreft: Evaluatie van de tenuitvoerlegging van het milieubeleid (EIR)
 Antwoord plenaire 

Op 3 februari 2017 heeft de Commissie de eerste evaluatie van de tenuitvoerlegging van het milieubeleid (EIR) gepubliceerd. De EIR moet inzicht geven in de uitvoering van de milieuwetgeving van de EU door de lidstaten en, waar nodig, hen daarbij ondersteunen. De publicatie omvat 28 landenverslagen, een door de Commissie samengesteld overzicht van de meest voorkomende problemen en suggesties voor verbeteringen.

De evaluatie van de Commissie wijst op tekortkomingen in de uitvoering, met name op het gebied van afvalbeheer, natuur- en biodiversiteitsbescherming, luchtkwaliteit, geluidsoverlast en waterkwaliteit en -beheer. Op alle gebieden geldt dat de onderliggende oorzaken van deze tekortkomingen gelegen zijn in een ondoelmatige coördinatie tussen lokale, regionale en nationale autoriteiten, een gebrek aan bestuurlijke capaciteit en financiering, een gebrek aan kennis en gegevens, ontoereikende mechanismen voor het toezicht op de naleving en een gebrek aan integratie en beleidscoherentie.

1. Onderschrijft de Raad de onderliggende oorzaken van de tekortkomingen in de uitvoering, zoals door de Commissie vastgesteld? Hoe wil de Raad deze onderliggende oorzaken aanpakken, met name de ontoereikende financiering en de gebrekkige koppeling tussen de milieuproblematiek en andere beleidsterreinen?

2. Hoe willen de lidstaten naar aanleiding van de EIR te werk gaan? Verplichten alle lidstaten zich tot een structurele dialoog over de tenuitvoerlegging, waarbij wordt gezorgd voor transparantie en een brede deelname van de belanghebbenden, waaronder ook ngo's, bedrijven en onderzoeksinstellingen?

3. Steunen de lidstaten de toezegging van de Commissie om de volgende EIR breder op te zetten en daarin ook in te gaan op klimaatverandering, de regelgeving voor chemische stoffen en industriële emissies?

4. Is de Raad ook van mening dat uitvoeringskwesties regelmatig op politiek niveau moeten worden behandeld? Is een jaarlijkse of halfjaarlijkse Raadsvergadering denkbaar die specifiek gewijd is aan de uitvoering van de milieuwetgeving van de EU, teneinde een gestructureerde dialoog over de uitvoering te verzekeren aan de hand van een evaluatie van de vooruitgang bij de uitvoering van deze wetgeving die op lidstaatniveau op een scorebord en via toetsing aan "best practice" wordt bijgehouden, en om corrigerende maatregelen te bespreken?

5. Zal de Raad gezamenlijke Raadsvergaderingen beleggen waarop over de uitvoering wordt gesproken, wanneer het gaat om horizontale vraagstukken, zoals de luchtkwaliteit of nitraatverontreiniging?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling