Процедура : 2017/2705(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000066/2017

Внесени текстове :

O-000066/2017 (B8-0607/2017)

Разисквания :

PV 15/11/2017 - 23
CRE 15/11/2017 - 23

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 192kWORD 21k
1 септември 2017 г.
O-000066/2017
Въпрос с искане за устен отговор O-000066/2017
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan, Benedek Jávor, от името на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

 Относно: Преглед на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда (ПИПООС)
 Отговор по време на пленарно заседание 

На 3 февруари 2017 г. Комисията публикува първото издание на прегледа на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда (ПИПООС). ПИПООС има за цел да представи преглед на начина, по който държавите членки прилагат правото на ЕС относно околната среда, и при необходимост да им оказва подкрепа. Публикацията включва 28 доклада по държави, обобщение от страна на Комисията, в което са описани най-често срещаните проблеми, и предложения за подобрение.

1. По какъв начин възнамерява Комисията да осигури навременното и ефективно прилагане на политическите предложения, съдържащи се в Прегледа на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда?

2. Как възнамерява Комисията да подобри съпоставимостта на данните на държавите членки и да запълни съществуващите пропуски в данните, свързани с околната среда? Какви мерки се предприемат, за да се гарантира, че при следващия преглед на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда ще може обективно и въз основа на точни данни да бъдат включени изменението на климата, химикалите и промишлените емисии, както предлага Комисията?

3. Какви действия възнамерява Комисията да предприеме във връзка с установената необходимост да се премине от секторни подходи към цялостни решения, както се изисква от целите за устойчиво развитие (ЦУР), и какво възнамерява тя да предприеме, за да се подобри яснотата, съгласуваността и последователността на начина, по който се прилагат политиката и законодателството в областта на околната среда? Как възнамерява Комисията да използва рамката на Прегледа на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда като средство за оценяване на изпълнението на съответните цели за устойчиво развитие и Програмата до 2030 г.?

4. Ще изготви ли Комисията публично достъпно табло с екологичните показатели на държавите членки с цел да се спомогне за повишаване на осведомеността по отношение на недостатъци при изпълнението? Ще обмисли ли Комисията инструментариум от мерки, включващи най-добри практики, с цел да се определят целеви показатели, въз основа на които да се извършва оценка на напредъка на държавите членки?

5. Какви мерки ще предприеме Комисията, за да се гарантират и подобрят прозрачността и широкото участие на заинтересованите страни, по-специално по отношение на установяването на структурирани диалози по въпросите на изпълнението с държавите членки?

6. В случай на неизпълнение на задължение, какъв е определеният от Комисията срок за осигуряване на изпълнението в държавите членки, преди да се започне процедура за нарушение? Счита ли Комисията, че полага достатъчно усилия във връзка със започването на процедура за неизпълнение на задължение от страна на държавите членки?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация