Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 192kWORD 19k
8 Σεπτεμβρίου 2017
O-000072/2017
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000072/2017
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Judith Sargentini, Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

 Θέμα: Εντάλματα σύλληψης της Ιντερπόλ (κόκκινα σήματα) και Τουρκία

Τον Αύγουστο του 2017, η ισπανική αστυνομία, μετά από σήμα της Ιντερπόλ που εκδόθηκε από την Τουρκία, συνέλαβε δύο επικριτικούς δημοσιογράφους με διπλή ιθαγένεια, σουηδική/τουρκική και γερμανική/τουρκική.

Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (στο ψήφισμά της 2161 (2017)), επισήμανε ότι το σύστημα κόκκινων σημάτων της Ιντερπόλ έχει χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο καταχρηστικό από ορισμένες χώρες με στόχο τον περιορισμό της ελεύθερης έκφρασης ή τη δίωξη στελεχών της πολιτικής αντιπολίτευσης στο εξωτερικό.

Είναι συνεπώς σημαντικό να υπάρξουν κατάλληλες διασφαλίσεις για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους νόμιμους ακτιβιστές έναντι τυχόν καταχρηστικής χρήσης των σημάτων της Ιντερπόλ.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ εφαρμόζουν διαφορετικούς κανόνες: ορισμένα κράτη μέλη αρνούνται να λάβουν μέτρα όταν λαμβάνουν ένα σήμα της Ιντερπόλ, ενώ άλλα πραγματοποιούν τη σύλληψη.

– Σε ποιες ενέργειες προβαίνει το Συμβούλιο για να διασφαλίσει ότι τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ και τρίτων χωρών δεν παραβιάζονται με τη χρήση δεδομένων των Ιντερπόλ από τα κράτη μέλη της ΕΕ;

– Γνωρίζει το Συμβούλιο εάν υπάρχει μηχανισμός που διασφαλίζει την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, όταν τουλάχιστον ένα κράτος μέλος εκφράζει σοβαρές αμφιβολίες για τη νομιμότητα, την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα ενός σήματος της Ιντερπόλ;

– Σκοπεύει το Συμβούλιο να εναρμονίσει τους κανόνες και τις πρακτικές σε εθνικό επίπεδο, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι αστυνομικές αρχές θα πρέπει να ενεργούν όταν λαμβάνουν σε σήμα της Ιντερπόλ, όπως έναν υποχρεωτικό δικαστικό έλεγχο πριν από την εκτέλεση ενός εντάλματος σύλληψης βάσει ενός σήματος της Ιντερπόλ;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου