Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 191kWORD 20k
8 Σεπτεμβρίου 2017
O-000073/2017
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000073/2017
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Judith Sargentini, Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

 Θέμα: Εντάλματα σύλληψης της Ιντερπόλ (κόκκινα σήματα) και Τουρκία

Τον Αύγουστο του 2017, η ισπανική αστυνομία, μετά από σήμα της Ιντερπόλ που εκδόθηκε από την Τουρκία, συνέλαβε δύο επικριτικούς δημοσιογράφους με διπλή ιθαγένεια, σουηδική/τουρκική και γερμανική/τουρκική.

Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (στο ψήφισμά της 2161 (2017)), επισήμανε ότι, σε πολλές περιπτώσεις, το σύστημα κόκκινων σημάτων της Ιντερπόλ έχει χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο καταχρηστικό από ορισμένες χώρες για πολιτικούς λόγους, με στόχο τον περιορισμό της ελεύθερης έκφρασης ή τη δίωξη στελεχών της πολιτικής αντιπολίτευσης στο εξωτερικό.

Είναι συνεπώς πολύ σημαντικό να υπάρξουν κατάλληλες διασφαλίσεις για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους ακτιβιστές έναντι τυχόν καταχρηστικής χρήσης των σημάτων της Ιντερπόλ από ορισμένες χώρες.

– Σε ποιες ενέργειες προβαίνει η Επιτροπή για να διασφαλίσει ότι τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ και τρίτων χωρών δεν παραβιάζονται με τη χρήση δεδομένων της Ιντερπόλ από τα κράτη μέλη της ΕΕ;

– Γνωρίζει η Επιτροπή αν υπάρχουν διαδικασίες που διασφαλίζουν τη διενέργεια ελέγχων σκοπιμότητας και αναλογικότητας των σημάτων της Ιντερπόλ που εκδίδουν χώρες με κακές επιδόσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για παράδειγμα από την Ευρωπόλ;

– Ποια μέτρα κατά των καταχρήσεων σκοπεύει να λάβει η Επιτροπή στο πλαίσιο της ενωσιακής νομοθεσίας όσον αφορά τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα και τη χρήση συστημάτων πληροφόρησης, όπως το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν II, το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και άδειας ταξιδίου (ETIAS) και το σύστημα εισόδου-εξόδου, προκειμένου να ενισχύσει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των συστημάτων αυτών και της Ιντερπόλ;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου