Процедура : 2017/2900(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000075/2017

Внесени текстове :

O-000075/2017 (B8-0604/2017)

Разисквания :

PV 25/10/2017 - 16
CRE 25/10/2017 - 16

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 202kWORD 21k
27 септември 2017 г.
O-000075/2017
Въпрос с искане за устен отговор O-000075/2017
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Cláudia Monteiro de Aguiar, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Claudia Schmidt, Georges Bach, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, István Ujhelyi, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Deirdre Clune, Kateřina Konečná, Andor Deli, Marek Plura, Gabriele Preuß, Olga Sehnalová, Birgit Collin-Langen, Matt Carthy, Paul Rübig, Nessa Childers, Seán Kelly, Tom Vandenkendelaere, Claudia Țapardel, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Peter Kouroumbashev, Ivo Belet, Miltiadis Kyrkos, Ivica Tolić, Lucy Anderson, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender, Antonio López-Istúriz White, Roberts Zīle, Salvatore Domenico Pogliese, Franck Proust, Renaud Muselier, Kostadinka Kuneva, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Ivan Štefanec, Anneleen Van Bossuyt, Artis Pabriks, József Nagy, Ramon Tremosa i Balcells, Eduard Kukan, Daniel Dalton

 Относно: Неутралност на системите за резервации на полети (глобални системи за дистрибуция - GDS) и ограничаване на достъпа до информация за полетите
 Отговор по време на пленарно заседание 

От 1 септември 2015 г. група авиокомпании начислява такса за разходи за разпространение от 16 EUR за билети, закупени чрез глобални системи за дистрибуция. Такса за разходи за разпространение не се начислява, когато билетите са закупени чрез системата за резервации, контролирана от тази група авиокомпании. Освен това други авиокомпании вече са обявили намерението си да последват този пример, а много други обмислят тази възможност.

Комисията вече е получила четири жалби срещу въвеждането на таксата за разходи за разпространение успоредно със стартирането на платформата на авиокомпанията.

По подобен начин превозвачи на трети държави са въвели мерки, които затрудняват сайтове за сравнение на цени, базирани в Европа, да показват полетна информация и цени. Това ограничава излагането на въздушните превозвачи трети страни на конкуренция.

И двете инициативи застрашават способността на европейските потребители да вземат информирани решения. Всъщност те намаляват наличните опции за сравнение на цени, полетната информация и възможността за резервации на връзки с различни авиокомпании. Накрая потребителите плащат по-високи цени за ограничен брой връзки.

1. Комисията запозната ли е с това, че както нововъведените компютризирани системи за резервации (КСР), така и безпристрастните КСР попадат в обхвата на разпоредбите на Регламент (EC) № 80/2009(1)?

2. Съгласна ли е Комисията, че тази допълнителна такса засяга правата на пътниците свободно да сравняват и да използват различни дистрибуторски канали и планира ли Комисията да предприеме действия?

3. Ще предприеме ли Комисията действия срещу въздушни превозвачи от трети държави, които участват в такива дейности?

(1) Регламент (ЕО) 80/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 г. относно кодекс за поведение при компютризирани системи за резервация и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2299/89 (ОВ L 35, 4.2.2009 г., стр. 47).

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация