Postup : 2017/2900(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000075/2017

Předložené texty :

O-000075/2017 (B8-0604/2017)

Rozpravy :

PV 25/10/2017 - 16
CRE 25/10/2017 - 16

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 199kWORD 19k
27. září 2017
O-000075/2017
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000075/2017
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Cláudia Monteiro de Aguiar, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Claudia Schmidt, Georges Bach, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, István Ujhelyi, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Deirdre Clune, Kateřina Konečná, Andor Deli, Marek Plura, Gabriele Preuß, Olga Sehnalová, Birgit Collin-Langen, Matt Carthy, Paul Rübig, Nessa Childers, Seán Kelly, Tom Vandenkendelaere, Claudia Țapardel, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Peter Kouroumbashev, Ivo Belet, Miltiadis Kyrkos, Ivica Tolić, Lucy Anderson, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender, Antonio López-Istúriz White, Roberts Zīle, Salvatore Domenico Pogliese, Franck Proust, Renaud Muselier, Kostadinka Kuneva, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Ivan Štefanec, Anneleen Van Bossuyt, Artis Pabriks, József Nagy, Ramon Tremosa i Balcells, Eduard Kukan, Daniel Dalton

 Předmět: Neutralita rezervačních systémů leteckých společností a omezení přístupu k informacím o letech
 Odpověď na plenárním zasedání 

S platností od 1. září 2015 uvalila jedna skupina leteckých společností na letenky zakoupené prostřednictvím globálních distribučních systémů (GDS) distribuční příplatek ve výši 16 EUR. Tento příplatek se nevztahuje na letenky zakoupené prostřednictvím rezervačního systému ovládaného touto skupinou leteckých společností. Záměr učinit totéž již navíc oznámily i jiné letecké společnosti a řada dalších tuto možnost zvažuje.

V souvislosti se spuštěním uvedené platformy již Komise obdržela čtyři stížnosti na zavedení tohoto příplatku.

Podobně zavedli dopravci ze třetích zemí opatření, která ztěžují internetovým stránkám pro srovnávání cen se sídlem v Evropě zobrazování informací o letech a cenách. Tím se letecké společnosti ze třetích zemí brání vystavení hospodářské soutěži.

Obě iniciativy ohrožují schopnost evropských spotřebitelů rozhodovat se na základě úplných informací. Skutečně tím omezují dostupné možnosti porovnávání cen, získávání informací o letech a rezervování leteckých spojení u více leteckých společností. V důsledku budou spotřebitelé platit vyšší ceny za omezené množství leteckých spojení.

1. Je si Komise vědoma toho, že nově zavedené počítačové rezervační systémy i nestranné počítačové rezervační systémy jsou upraveny nařízením (ES) č. 80/2009(1)?

2. Souhlasí Komise s tím, že uvedený příplatek narušuje práva cestujících svobodně porovnávat a používat různé distribuční kanály, a hodlá Komise v této věci jednat?

3. Podnikne Komise nějaké kroky proti leteckým společnostem ze třetích zemí, které praktikují uvedené postupy?

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 80/2009 ze dne 14. ledna 2009 o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2299/89, Úř. věst. L 35, 4.2.2009, s. 47.

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění