Διαδικασία : 2017/2900(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000075/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000075/2017 (B8-0604/2017)

Συζήτηση :

PV 25/10/2017 - 16
CRE 25/10/2017 - 16

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 200kWORD 20k
27 Σεπτεμβρίου 2017
O-000075/2017
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000075/2017
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Cláudia Monteiro de Aguiar, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Claudia Schmidt, Georges Bach, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, István Ujhelyi, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Deirdre Clune, Kateřina Konečná, Andor Deli, Marek Plura, Gabriele Preuß, Olga Sehnalová, Birgit Collin-Langen, Matt Carthy, Paul Rübig, Nessa Childers, Seán Kelly, Tom Vandenkendelaere, Claudia Țapardel, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Peter Kouroumbashev, Ivo Belet, Miltiadis Kyrkos, Ivica Tolić, Lucy Anderson, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender, Antonio López-Istúriz White, Roberts Zīle, Salvatore Domenico Pogliese, Franck Proust, Renaud Muselier, Kostadinka Kuneva, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Ivan Štefanec, Anneleen Van Bossuyt, Artis Pabriks, József Nagy, Ramon Tremosa i Balcells, Eduard Kukan, Daniel Dalton

 Θέμα: Ουδετερότητα των συστημάτων αεροπορικών κρατήσεων (GDS) και περιορισμός της πρόσβασης σε πληροφορίες πτήσης
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Από την 1 Σεπτεμβρίου 2015, ένας αεροπορικός όμιλος έχει εισαγάγει χρέωση κόστους διανομής (DCC) ύψους 16 EUR για τα εισιτήρια που αγοράζονται μέσω παγκόσμιων συστημάτων διανομής (GDS). Η χρέωση DCC δεν ισχύει όταν τα εισιτήρια αγοράζονται μέσω συστήματος κρατήσεων που ελέγχεται από τον εν λόγω αεροπορικό όμιλο. Επιπλέον, άλλες αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη αναγγείλει την πρόθεσή τους να πράξουν το ίδιο, και πολλές ακόμη εξετάζουν αυτό το ενδεχόμενο.

Η Επιτροπή έχει ήδη δεχτεί τέσσερις καταγγελίες κατά της εισαγωγής της χρέωσης DCC παράλληλα με την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας της αεροπορικής εταιρείας.

Παρομοίως, αερομεταφορείς τρίτων χωρών έχουν θεσπίσει μέτρα που εμποδίζουν τη δυνατότητα των ιστοτόπων σύγκρισης τιμών με έδρα την Ευρώπη να εμφανίζουν πληροφορίες πτήσης και τιμές. Με τον τρόπο αυτόν περιορίζεται η έκθεση των αεροπορικών εταιρειών τρίτων χωρών στον ανταγωνισμό.

Και οι δύο πρωτοβουλίες θέτουν σε κίνδυνο τη δυνατότητα των ευρωπαίων καταναλωτών να πραγματοποιούν επιλογές κατόπιν ενημέρωσης. Στην πραγματικότητα, περιορίζουν τις διαθέσιμες επιλογές για σύγκριση τιμών, πρόσβαση σε πληροφορίες πτήσης και πραγματοποίηση κρατήσεων για πτήσεις πολλαπλών σκελών με διαφορετικές εταιρείες. Στο τέλος, οι καταναλωτές θα πληρώνουν υψηλότερες τιμές για περιορισμένο αριθμό αεροπορικών συνδέσεων.

1. Γνωρίζει η Επιτροπή ότι τα νεοσύστατα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων (ΗΣΚ) και η αμεροληψία στο πλαίσιο των εν λόγω συστημάτων ρυθμίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 80/2009(1);

2. Συμφωνεί η Επιτροπή ότι η εν λόγω πρόσθετη επιβάρυνση υπονομεύει τα δικαιώματα των επιβατών να πραγματοποιούν ελεύθερα συγκρίσεις και να χρησιμοποιούν διαφορετικούς διαύλους διανομής, και σχεδιάζει να λάβει μέτρα για το ζήτημα αυτό;

3. Προτίθεται η Επιτροπή να λάβει μέτρα κατά των αεροπορικών εταιρειών τρίτων χωρών οι οποίες συμμετέχουν σε τέτοιες δραστηριότητες;

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 80/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιανουαρίου 2009, όσον αφορά κώδικα δεοντολογίας για τα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2299/89 του Συμβουλίου, ΕΕ L 35 της 4.2.2009, σ. 47.

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου