Procedure : 2017/2900(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000075/2017

Ingediende teksten :

O-000075/2017 (B8-0604/2017)

Debatten :

PV 25/10/2017 - 16
CRE 25/10/2017 - 16

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 99kWORD 21k
27 september 2017
O-000075/2017
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000075/2017
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Cláudia Monteiro de Aguiar, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Claudia Schmidt, Georges Bach, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, István Ujhelyi, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Deirdre Clune, Kateřina Konečná, Andor Deli, Marek Plura, Gabriele Preuß, Olga Sehnalová, Birgit Collin-Langen, Matt Carthy, Paul Rübig, Nessa Childers, Seán Kelly, Tom Vandenkendelaere, Claudia Țapardel, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Peter Kouroumbashev, Ivo Belet, Miltiadis Kyrkos, Ivica Tolić, Lucy Anderson, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender, Antonio López-Istúriz White, Roberts Zīle, Salvatore Domenico Pogliese, Franck Proust, Renaud Muselier, Kostadinka Kuneva, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Ivan Štefanec, Anneleen Van Bossuyt, Artis Pabriks, József Nagy, Ramon Tremosa i Balcells, Eduard Kukan, Daniel Dalton

 Betreft: Neutraliteit van de boekingssystemen van luchtvaartmaatschappijen (GDS) en beperking van de toegang tot vluchtinformatie
 Antwoord plenaire 

Sinds 1 september 2015 heeft een luchtvaartgroep een Distribution Cost Charge (DCC) van 16 EUR toegevoegd aan tickets die via wereldwijde distributiesystemen (global distribution systems, GDS) worden aangekocht. De DCC wordt niet toegepast wanneer de tickets worden aangekocht via een boekingssysteem dat door deze luchtvaartgroep wordt gecontroleerd. Bovendien hebben andere luchtvaartmaatschappijen reeds aangekondigd dit voorbeeld te volgen en veel andere overwegen dit ook.

De Commissie heeft reeds vier klachten ontvangen over de invoering van de DCC in parallel met de lancering van het platform van de luchtvaartmaatschappij.

Daarnaast hebben luchtvaartmaatschappijen van derde landen maatregelen genomen die de mogelijkheid van in Europa gebaseerde prijsvergelijkingssites om vluchtinformatie en -prijzen te tonen, belemmeren. Dit beperkt de blootstelling van luchtvaartmaatschappijen van derde landen aan mededinging.

Beide initiatieven brengen de mogelijkheid van Europese consumenten om geïnformeerd keuzes te maken in het gedrang. De opties voor prijsvergelijking, vluchtinformatie en het reserveren van verbindingen met verschillende luchtvaartmaatschappijen worden inderdaad beperkt. Uiteindelijk zullen consumenten hogere prijzen betalen voor een beperkt aantal luchtverbindingen.

1. Is de Commissie ervan op de hoogte dat de recent opgerichte geautomatiseerde boekingssystemen en de neutrale geautomatiseerde boekingssystemen allebei onder Verordening (EG) nr. 80/2009(1) vallen?

2. Is de Commissie het ermee eens dat deze toeslag de rechten van passagiers om vrijelijk te vergelijken en verschillende distributiesystemen te gebruiken ondermijnt en is de Commissie van plan maatregelen te nemen?

3. Zal de Commissie maatregelen nemen tegen luchtvaartmaatschappijen van derde landen die deelnemen aan dergelijke activiteiten?

(1) Verordening (EG) nr. 80/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 14 januari 2009 inzake een gedragscode voor geautomatiseerde boekingssystemen en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2299/89 van de Raad (PB L 35 van 4.2.2009, blz. 47).

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling