Procedura : 2017/2900(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000075/2017

Teksty złożone :

O-000075/2017 (B8-0604/2017)

Debaty :

PV 25/10/2017 - 16
CRE 25/10/2017 - 16

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 198kWORD 21k
27 września 2017
O-000075/2017
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000075/2017
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Cláudia Monteiro de Aguiar, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Claudia Schmidt, Georges Bach, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, István Ujhelyi, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Deirdre Clune, Kateřina Konečná, Andor Deli, Marek Plura, Gabriele Preuß, Olga Sehnalová, Birgit Collin-Langen, Matt Carthy, Paul Rübig, Nessa Childers, Seán Kelly, Tom Vandenkendelaere, Claudia Țapardel, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Peter Kouroumbashev, Ivo Belet, Miltiadis Kyrkos, Ivica Tolić, Lucy Anderson, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender, Antonio López-Istúriz White, Roberts Zīle, Salvatore Domenico Pogliese, Franck Proust, Renaud Muselier, Kostadinka Kuneva, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Ivan Štefanec, Anneleen Van Bossuyt, Artis Pabriks, József Nagy, Ramon Tremosa i Balcells, Eduard Kukan, Daniel Dalton

 Przedmiot: Neutralność systemów rezerwacji lotniczych (GDS) i ograniczenie dostępu do informacji o lotach
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Począwszy od dnia 1 września 2015 r. jedna z grup linii lotniczych dodała do cen biletów kupowanych za pośrednictwem globalnych systemów dystrybucji (GDS) opłatę związaną z kosztem dystrybucji w wysokości 16 EUR. Nie dolicza się jej przy zakupie biletów w systemie rezerwacji kontrolowanym przez wspomnianą grupę. Ponadto kilka innych linii lotniczych ogłosiło zamiar pójścia jej śladem, a wiele innych rozważa tę możliwość.

Do Komisji wpłynęły już cztery skargi na wprowadzenie tej opłaty równolegle z uruchomieniem platformy linii lotniczej.

Podobnie przewoźnicy z państw trzecich wprowadzili środki utrudniające stronom internetowym porównującym ceny, które mają siedziby w Europie, wyświetlanie informacji o lotach i ich cenach. W ten sposób linie lotnicze z państw trzecich w mniejszym stopniu podlegają konkurencji.

Obie inicjatywy zagrażają zdolności konsumentów europejskich do podejmowania świadomych decyzji. Ograniczają możliwości porównywania cen, informacji o lotach i rezerwacji połączeń w różnych liniach lotniczych. Ostatecznie konsumenci będą płacić wyższe ceny za ograniczoną liczbę połączeń lotniczych.

1. Czy Komisja wie, że zarówno nowe komputerowe systemy rezerwacji (KSR), jak i niezależny KSR są regulowane na mocy rozporządzenia (WE) nr 80/2009(1)?

2. Czy Komisja zgadza się, że ww. dopłata narusza prawa pasażerów do swobodnego porównywania i wykorzystywania różnych sieci dystrybucji, i czy w związku z tym zamierza podjąć jakieś działania?

3. Czy Komisja podejmie działania przeciwko liniom lotniczym z krajów trzecich, które podejmują takie działania?

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 80/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie kodeksu postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2299/89 (Dz.U. L 35 z 4.2.2009, s. 47).

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna