Postup : 2017/2900(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000075/2017

Predkladané texty :

O-000075/2017 (B8-0604/2017)

Rozpravy :

PV 25/10/2017 - 16
CRE 25/10/2017 - 16

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 200kWORD 21k
27. septembra 2017
O-000075/2017
Otázka na ústne zodpovedanie O-000075/2017
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Cláudia Monteiro de Aguiar, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Claudia Schmidt, Georges Bach, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, István Ujhelyi, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Deirdre Clune, Kateřina Konečná, Andor Deli, Marek Plura, Gabriele Preuß, Olga Sehnalová, Birgit Collin-Langen, Matt Carthy, Paul Rübig, Nessa Childers, Seán Kelly, Tom Vandenkendelaere, Claudia Țapardel, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Peter Kouroumbashev, Ivo Belet, Miltiadis Kyrkos, Ivica Tolić, Lucy Anderson, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender, Antonio López-Istúriz White, Roberts Zīle, Salvatore Domenico Pogliese, Franck Proust, Renaud Muselier, Kostadinka Kuneva, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Ivan Štefanec, Anneleen Van Bossuyt, Artis Pabriks, József Nagy, Ramon Tremosa i Balcells, Eduard Kukan, Daniel Dalton

 Vec: Neutralita počítačových rezervačných systémov v leteckej doprave a obmedzenie prístupu k informáciám o letoch
 Odpoveď v pléne 

Od 1. septembra 2015 si jedna skupina leteckých spoločností k cene lístkov zakúpených prostredníctvom globálnych distribučných systémov (GDS) účtuje poplatok za distribúciu (DCC) vo výške 16 EUR. DCC si neúčtuje v prípade, že lístky sú zakúpené prostredníctvom ňou prevádzkovaného rezervačného systému. Okrem toho iné letecké spoločnosti už oznámili svoj úmysel nasledovať tento príklad a mnohé ďalšie tento krok tiež zvažujú.

Komisia už prijala štyri sťažnosti na zavedenie DCC súbežne so zavedením platformy tejto leteckej spoločnosti.

Podobne spoločnosti z tretích krajín zaviedli opatrenia, ktoré znemožňujú porovnávanie cien, zobrazenie informácií a cien prostredníctvom portálov sídliacich v Európe. To obmedzuje vystavenie leteckých spoločností tretích krajín hospodárskej súťaži.

Obe iniciatívy ohrozujú schopnosť európskych spotrebiteľov robiť informované rozhodnutia. Tieto systémy skutočne obmedzujú možnosť porovnať ceny, získať informácie o lete a rezervačné prepojenia s viacerými leteckými spoločnosťami. Spotrebitelia tak musia nakoniec platiť vyššie ceny za obmedzený počet leteckých spojení.

1. Vie Komisia o tom, že novovytvorené počítačové rezervačné systémy (PRS) aj nestranné PRS sú regulované nariadením (ES) č. 80/2009(1)?

2. Súhlasí Komisia s tým, že tento príplatok oslabuje práva cestujúcich slobodne porovnávať a používať rôzne distribučné kanály, a plánuje Komisia podniknúť kroky?

3. Zakročí Komisia proti leteckým spoločnostiam tretích krajín, ktoré praktizujú takéto činnosti?

(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 80/2009 zo 14. januára 2009 o kódexe správania pri používaní počítačových rezervačných systémov a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 2299/89 (Ú. v. EÚ L 35, 4.2.2009, s. 47).

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne oznámenie