Парламентарни въпроси
PDF 203kWORD 19k
16 октомври 2017 г.
O-000080/2017
Въпрос с искане за устен отговор O-000080/2017
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Nikolaos Chountis, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Miguel Viegas, от името на групата GUE/NGL

 Относно: Печалби, получени от гръцки облигации, във връзка с Програмата за пазарите на ценни книжа (ППЦК) и споразумението относно нетните финансови активи (ANFA)

През 2012 г. Гърция и нейните международни кредитори решиха да обезценят гръцките облигации, с изключение на тези облигации, които са включени в портфолиото на Евросистемата.

Според отговорите на члена на Комисията г-н Московиси (P-000596/16, E-004193/17) и председателя на ЕЦБ г-н Марио Драги(1) Евросистемата (т.е. ЕЦБ и националните централни банки) е спечелила 6,2 милиарда евро нетна печалба (ППЦК плюс ANFA, минус възстановените на Гърция средства) през периода 2012—2016 г.

Оттогава Гърция въведе редица мерки за строги икономии, за да изплаща непосилния си дълг, като съответната тежест се поема от голяма част от гръцкия народ.

Може ли Комисията да отговори на следните въпроси:

– Кредиторите на Гърция, които Комисията представлява в преговорите с гръцкото правителство, ще преустановят ли тази спекулативна практика и ще върнат ли безусловно на Гърция огромните печалби, реализирани от Евросистемата?

– Принципът на равно третиране нарушен ли е в този случай, при положение че притежаваните от Евросистемата гръцки облигации бяха изключени от обезценяването на дълга през 2012 г.?

– Как ще отговори Комисията на твърдението, че изключването на активите на ЕЦБ ограничи ефективността на процедурата за обезценяване на дълга през 2012 г.?

(1) htps://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.mepletter171010_Chountis.en.pdf?dacf27e18e53aab21d6e187f2a5d2633

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация