Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 203kWORD 19k
16 Οκτωβρίου 2017
O-000080/2017
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000080/2017
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Nikolaos Chountis, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Miguel Viegas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

 Θέμα: Κέρδη SMP και ANFA από την αγορά ελληνικών ομολόγων

Το 2012, η Ελλάδα και οι διεθνείς δανειστές αποφάσισαν να προβούν σε «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων, εκτός εκείνων που το Ευρωσύστημα διατηρούσε στο χαρτοφυλάκιό του.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν από τον Επίτροπο Mοscονici (P-000596/16, E-004193/17) και τον Πρόεδρο της ΕΚΤ, Mariο Draghi(1), το Ευρωσύστημα (δηλ. η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες), έχει κερδίσει 6,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε καθαρά κέρδη (SMP και ANFA μείον επιστροφές στην Ελλάδα) κατά την περίοδο από 2012-2016.

Έκτοτε, η Ελλάδα έχει εφαρμόσει διάφορα μέτρα λιτότητας προκειμένου να εξοφλήσει το μη βιώσιμο χρέος της, με το βάρος να πέφτει στη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού.

Θα μπορούσε η Επιτροπή να απαντήσει στα εξής ερωτήματα:

– Οι δανειστές της Ελλάδας, τους οποίους εκπροσωπεί η Επιτροπή στις διαπραγματεύσεις με την ελληνική κυβέρνηση, θα θέσουν τέρμα στην εν λόγω διαδικασία κερδοσκοπικού χαρακτήρα και θα επιστρέψουν άνευ όρων τα τεράστια κέρδη του Ευρωσυστήματος στην Ελλάδα;

– Παραβιάστηκε στην προκειμένη περίπτωση η αρχή της ίσης μεταχείρισης, δεδομένου ότι τα ελληνικά ομόλογα που έχει στην κατοχή του το Ευρωσύστημα εξαιρέθηκαν από το «κούρεμα» του 2012;

– Πώς απαντά η Επιτροπή στο επιχείρημα ότι η εξαίρεση των διακρατούμενων από την ΕΚΤ ομολόγων περιόρισε την αποτελεσματικότητα του «κουρέματος» του 2012;

(1) http://www.ecb.eurοpa.eu/pub/pdf/οther/ecb.mepletter171010_Chοuntis.el.pdf?dacf27e18e53aab21d6e187f2a5d2633

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου