Parlamendi esitatud küsimused
PDF 102kWORD 19k
16. oktoober 2017
O-000080/2017
Suuliselt vastatav küsimus O-000080/2017
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Nikolaos Chountis, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Miguel Viegas, fraktsiooni GUE/NGL nimel

 Teema: Väärtpaberituru programmi ja netofinantsvarade kokkuleppe raames Kreeka võlakirjadelt saadud tulud

Aastal 2012 otsustasid Kreeka ja tema rahvusvahelised võlausaldajad vähendada Kreeka võlakirjade väärtust, välja arvatud eurosüsteemi investeerimisportfellis olevatel võlakirjadel.

Volinik Moscovici ja EKP presidendi Mario Draghi vastustest(1) (vastavalt P-000596/16 ja E-004193/17) nähtub, et eurosüsteem, s.t EKP ja liikmesriikide keskpangad, on saanud aastatel 2012–2016 netokasumit 6,2 miljardit eurot (väärtpaberituru programm ja netofinantsvarade kokkulepe, miinus Kreekale tehtud tagasimaksed).

Hiljem on Kreeka oma jätkusuutmatu võlakoorma tagasimaksmiseks rakendanud mitmesuguseid kasinusmeetmeid, mille koorem jäi Kreeka rahva ülekaaluka enamuse kanda.

Kas komisjon võiks vastata järgmistele küsimustele:

– Kas Kreeka võlausaldajad, keda läbirääkimistel Kreeka valitsusega esindab komisjon, teevad sellistele spekulatsioonidele lõpu ja tagastavad ilma igasuguste lisatingimusteta Kreekale eurosüsteemi hiiglasliku kasumi?

– Kas antud juhul on rikutud võrdse kohtlemise põhimõtet, kuna eurosüsteemile kuuluvate Kreeka võlakirjade väärtust 2012. aastal ei vähendatud?

– Mida vastab komisjon väitele, et EKP-le kuuluvate varade väljajätmine vähendas 2012. aasta allahindamismenetluse tulemuslikkust?

(1) htps://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.mepletter171010_Chountis.en.pdf?dacf27e18e53aab21d6e187f2a5d2633

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusalane teave