Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 101kWORD 19k
16 Deireadh Fómhair 2017
O-000080/2017
Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000080/2017
ar an gCoimisiún
Rule 128
Nikolaos Chountis, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Miguel Viegas, , thar ceann an Ghrúpa GUE/NGL

 Ábhar: Déanann SMP agus ANFA brabús as bannaí na Gréige

In 2012, chinn an Ghréig agus a hiasachtóirí idirnáisiúnta caolchorrlach a dhéanamh ar bhannaí na Gréige, gan na bannaí sin a bhí ina phunann ag an Eorachóras a áireamh.

De réir na bhfreagraí a fuarthas ón gCoimisinéir Moscovici (P-000596/16, E-004193/17) agus ó Uachtarán an Bhainc Cheannais Eorpaigh, Mario Draghi(1), thuill an tEorachóras (i.e. BCE agus na Bainc Cheannais Náisiúnta) EUR 6.2 billiún de bhrabúis ghlana (SMP móide ANFA lúide aisíocaíochtaí leis an nGréig) le linn na tréimhse ó 2012 go 2016.

Ó shin i leith, rinne an Ghréig bearta déine éagsúla a chur chun feidhme chun a fiachas neamh-inbhuanaithe a ghlanadh, a chuir na hualaí faoi seach ar fhormhór mhuintir na Gréige.

An dtabharfaidh an Coimisiún freagra ar na ceisteanna seo a leanas:

– An gcuirfidh iasachtóirí don Ghréig, a ndéanann an Coimisiún ionadaíocht orthu i gcaibidlíochtaí le rialtas na Gréige, deireadh leis an nós imeachta amhantrach sin agus an gcuirfidh siad brabúis iomadúla an Eorachórais ar ais gan choinníoll chun na Gréige?

– Ar sáraíodh prionsabal na córa comhionainne sa chás seo, ós rud é nach ndearnadh bannaí na Gréige a bhí i seilbh an Eorachórais a áireamh sa chaolchorrlach in 2012?

– Cén freagra a thugann an Coimisiún ar an argóint gur cuireadh srian le héifeachtacht chaolchorrlach 2012 mar nach ndearnadh sealúchas BCE a áireamh?

(1) htps://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.mepletter171010_Chountis.en.pdf?dacf27e18e53aab21d6e187f2a5d2633

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
Fógra dlíthiúil