Deputātu jautājumi
PDF 192kWORD 19k
2017. gada 16. oktobris
O-000080/2017
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000080/2017
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Nikolaos Chountis, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Miguel Viegas, GUE/NGL grupas vārdā

 Temats: No Grieķijas valsts obligācijām iegūta SMP un ANFA peļņa

Grieķija un tās starptautiskie aizdevēji 2012. gadā nolēma veikt Grieķijas obligāciju diskontu, to neattiecinot uz Eurosistēmas portfelī esošajām obligācijām.

Saskaņā ar komisāra P. Moscovici (P-000596/16, E-004193/17) un ECB priekšsēdētāja M. Draghi atbildēm(1) Eurosistēma (t. i., ECB un valstu centrālās bankas) 2012.–2016. gadā ir guvusi EUR 6,2 miljardu lielu neto peļņu (SMP plus ANFA mīnus kompensācijas maksājumi Grieķijai).

Kopš tā laika Grieķija ir īstenojusi dažādus taupības pasākumus, lai nomaksātu savu nesamērīgi lielo parādu, attiecīgo slogu uzliekot lielākajai daļai Grieķijas iedzīvotāju.

Vai Komisija varētu atbildēt uz šādiem jautājumiem:

– Vai Grieķijas aizdevēji, kurus Komisija pārstāv sarunās ar Grieķijas valdību, izbeigs šo spekulatīvo procedūru un bez nosacījumiem atdos Eurosistēmas gūto lielo peļņu Grieķijai?

– Vai šajā gadījumā ir ticis pārkāpts vienlīdzīgas attieksmes princips, jo Eurosistēmas īpašumā esošās Grieķijas obligācijas bija izslēgtas no 2012. gada diskonta?

– Kā Komisija atbildēs uz argumentu par to, ka ECB īpašumā esošo obligāciju izslēgšana ierobežoja visas 2012. gada diskonta procedūras efektivitāti?

(1) htps://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.mepletter171010_Chountis.en.pdf?dacf27e18e53aab21d6e187f2a5d2633

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums