Interpelacje
PDF 194kWORD 19k
16 października 2017
O-000080/2017
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000080/2017
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Nikolaos Chountis, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Miguel Viegas, w imieniu grupy GUE/NGL

 Przedmiot: Zyski z greckich obligacji osiągnięte w ramach SMP i ANFA

W 2012 r. Grecja i jej międzynarodowi pożyczkodawcy postanowili przeprowadzić redukcję wartości greckich obligacji, z wyłączeniem obligacji znajdujących się w portfelu Eurosystemu.

Zgodnie z odpowiedziami komisarza Pierre’a Moscovici (P-000596/16, E-004193/17) i prezesa EBC Mario Draghiego(1), Eurosystem (tj. EBC i krajowe banki centralne) osiągnął zysk netto w wysokości 6,2 mld EUR (SMP plus ANFA minus zwroty dla Grecji) w okresie 2012–2016.

Od tego czasu Grecja wdrożyła szereg środków oszczędnościowych w celu spłaty swojego niezrównoważonego zadłużenia, przy czym związane z tym obciążenia ponosi zdecydowana większość ludności Grecji.

Czy Komisja mogłaby odpowiedzieć na następujące pytania:

– Czy pożyczkodawcy Grecji, których Komisja reprezentuje w negocjacjach z rządem greckim, położą kres tej spekulacyjnej procedurze i bezwarunkowo zwrócą Grecji pokaźne zyski Eurosystemu?

– Czy w przedmiotowej sprawie została naruszona zasada równego traktowania, jako że greckie obligacje posiadane przez Eurosystem zostały wyłączone z redukcji wartości w 2012 r.?

– Jak Komisja zareaguje na argument, że wyłączenie aktywów EBC zmniejszyło skuteczność procedury redukcji wartości z 2012 r.?

(1) htps://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.mepletter171010_Chountis.en.pdf?dacf27e18e53aab21d6e187f2a5d2633

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna