Parlamentné otázky
PDF 109kWORD 19k
16. októbra 2017
O-000080/2017
Otázka na ústne zodpovedanie O-000080/2017
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Nikolaos Chountis, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Miguel Viegas, v mene skupiny GUE/NGL

 Vec: SMP a ANFA zarábajú na gréckych dlhopisoch

V roku 2012 sa Grécko a jeho medzinárodní veritelia rozhodli znížiť grécke dlhopisy s výnimkou dlhopisov, ktoré Eurosystém držal vo svojom portfóliu.

Podľa odpovedí komisára Moscoviciho (P-000596/16, E-004193/17) a prezidenta ECB Maria Draghiho(1) Eurosystém (t. j. ECB a národné centrálne banky) nadobudli čistý zisk vo výške 6,2 miliardy EUR (SMP plus ANFA mínus náhrady Grécku) počas rokov 2012 až 2016.

Odvtedy Grécko zaviedlo rôzne úsporné opatrenia s cieľom splatiť svoj neudržateľný dlh s prenesením záťaže na veľkú väčšinu gréckych občanov.

Zodpovedala by Komisia nasledujúce otázky:

– Zastavia grécki veritelia, ktorých Komisia zastupuje v rokovaniach s gréckou vládou, toto špekulatívne konanie a bezpodmienečne vrátia Grécku veľký zisk Eurosystému?

– Je v tomto prípade porušená zásada rovnosti zaobchádzania, keďže grécke dlhopisy vo vlastníctve Eurosystému boli vylúčené zo znižovania od roku 2012?

– Aká je odpoveď Komisie na argument, že vylúčenie holdingu ECB obmedzovalo účinnosť postupu znižovania z roku 2012?

(1) htps://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.mepletter171010_Chountis.en.pdf?dacf27e18e53aab21d6e187f2a5d2633

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne oznámenie