Parlamentsfrågor
PDF 104kWORD 19k
16 oktober 2017
O-000080/2017
Fråga för muntligt besvarande O-000080/2017
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Nikolaos Chountis, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Miguel Viegas, för GUE/NGL-gruppen

 Angående: SMP- och Anfa-vinster från grekiska obligationer

År 2012 beslutade Grekland och dess internationella långivare att tillämpa ett värderingsavdrag på grekiska obligationer, med undantag av de obligationer som Eurosystemet hade i sin portfölj.

Enligt svaren från kommissionsledamot Moscovici (P-000596/16, E-004193/17) och ECB:s ordförande, Mario Draghi(1), har Eurosystemet (dvs. ECB och de nationella centralbankerna) tjänat 6,2 miljarder euro i nettovinst (SMP och Anfa minus återbetalningar till Grekland) under perioden 2012–2016.

Sedan dess har Grekland vidtagit flera olika åtstramningsåtgärder för att betala tillbaka sin ohållbara skuld, med stora bördor för en majoritet av det grekiska folket som följd.

Kommissionen ombes att svara på följande frågor:

– Kommer Greklands långivare, som kommissionen företräder i förhandlingarna med den grekiska regeringen, sätta stopp för detta spekulativa förfarande och villkorslöst återbetala Eurosystemets enorma vinster till Grekland?

– Har principen om likabehandling åsidosatts i det här fallet, eftersom de grekiska obligationerna i Eurosystemets ägo undantogs från värderingsavdraget 2012?

– Hur bemöter kommissionen argumentet att undantaget av ECB:s innehav gjorde värderingsavdraget 2012 mindre effektivt?

(1) htps://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.mepletter171010_Chountis.en.pdf?dacf27e18e53aab21d6e187f2a5d2633

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande