Deputātu jautājumi
PDF 185kWORD 18k
2017. gada 28. novembris
O-000088/2017
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000088/2017
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Lambert van Nistelrooij, PPE grupas vārdā

 Temats: Situācija Grieķijā pēc plūdiem Atikā

2017. gada 16. novembrī Atikas reģiona (Grieķijā) rietumu daļu skāra postoši plūdi. Bojā gāja 23 cilvēki, daudzi tika ievainoti, un tūkstoši iedzīvotāju bija spiesti atstāt savas dzīvesvietas. Cietusi ir arī sabiedriskā infrastruktūra — ir ierobežota mājsaimniecību un uzņēmumu apgāde ar ūdeni un elektroenerģiju.

Kohēzijas politika var palīdzēt dabas katastrofu seku novēršanā, izmantojot Solidaritātes fondu (Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regula (ES) Nr. 661/2014), kā arī iespēju Eiropas Reģionālās attīstības fondā (ERAF) izveidot jaunu prioritāro virzienu atjaunošanas darbībām ar līdzfinansējuma likmi līdz 95 %, no cita prioritārā virziena pārnestajiem līdzekļiem nepārsniedzot 5 % no kopējā ERAF piešķīruma attiecīgajai valstij (Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 4. jūlija Regula (ES) 2017/1199).

Ņemot vērā to, ka palīdzība dabas katastrofās cietušajiem ieņem nozīmīgu vietu Komisijas darba programmā solidārai Eiropai:

1. Vai Komisija ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai sniegtu atbalstu un palīdzētu Grieķijas valsts un reģionālajām iestādēm, kas iesaistītas seku likvidēšanā pēc katastrofas?

2. Vai Komisija ir gatava iespējami drīz izskatīt Grieķijas iestāžu pieprasījumu izmantot Solidaritātes fondu?

3. Vai Komisija var paredzēt ātru procedūru Atikas darbības programmas grozīšanai, lai izveidotu jaunu prioritāro virzienu atjaunošanas darbībām?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums