Deputātu jautājumi
PDF 190kWORD 21k
2017. gada 29. novembris
O-000092/2017
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000092/2017
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja komitejas vārdā

 Temats: Vispārējs aizliegums veikt izmēģinājumus ar dzīvniekiem kosmētikas līdzekļu pārbaudē

Kosmētikas līdzekļu regulā (Regula (EK) Nr. 1223/2009) ir paredzēti nosacījumi kosmētikas līdzekļu un to sastāvdaļu laišanai tirgū Eiropas Savienībā, un tās mērķis ir izveidot kosmētikas līdzekļu iekšējo tirgu, vienlaikus nodrošinot augstu cilvēka veselības aizsardzības līmeni.

Eiropas Savienībā ir aizliegts veikt izmēģinājumus ar dzīvniekiem gatavu kosmētikas līdzekļu un to sastāvdaļu pārbaudei kopš attiecīgi 2004. gada septembra un 2009. gada marta (“pārbaužu aizliegums”). Aizliegumu laist tirgū gatavus kosmētikas līdzekļus un to sastāvdaļas, kuri ir pārbaudīti izmēģinājumos ar dzīvniekiem, sāka pilnībā piemērot no 2013. gada marta neatkarīgi no tā, vai ir pieejamas citas pārbaudes, kurās netiek izmantoti dzīvnieki (“laišanas tirgū aizliegums”). Šie nozīmīgie aizliegumi apliecina ES vadošo lomu dzīvnieku aizsardzības jomā un tās apņemšanos izbeigt izmēģinājumus ar dzīvniekiem. Turklāt tiem ir bijušas arī ārkārtīgi pozitīvas sekas. Eiropā ir spēcīga un inovatīva kosmētikas nozare.

Pētījumos par alternatīvām metodēm ir gūti iespaidīgi rezultāti. Vissvarīgākais ir tas, ka ES aizliegums ir pierādījis to, ka kosmētikas līdzekļu ražošanā ir iespējams pakāpeniski atteikties no izmēģinājumiem ar dzīvniekiem. Izmēģinājumiem ar dzīvniekiem kosmētikas līdzekļu ražošanā vairs nav attaisnojuma, un tādēļ tie būtu pakāpeniski jāatceļ visā pasaulē. Tomēr, lai gan pasaulē ir gūts zināms progress likumdošanas jomā, aptuveni 80 % pasaules valstu joprojām ļauj veikt izmēģinājumus ar dzīvniekiem un laist tirgū kosmētikas līdzekļus, kas pārbaudīti izmēģinājumos ar dzīvniekiem.

Šajā sakarībā mēs gribētu saņemt Komisijas atbildes uz šādiem jautājumiem:

1. Kā Komisija vērtē pašreizējo ietekmi, ko pasaules mērogā ir radījis ES aizliegums veikt izmēģinājumus ar dzīvniekiem, un trešo valstu attieksmi pret to?

2. Kā Komisija nodrošinās to, ka neviens kosmētikas līdzeklis, kas tiek laists ES tirgū, nekad nav izmēģināts uz dzīvniekiem trešā valstī?

3. Vai Komisija ir apņēmusies rīkoties, lai ierosinātu starptautisku nolīgumu, ar kuru pasaulē tiktu pilnībā pārtraukti izmēģinājumi ar dzīvniekiem kosmētikas līdzekļu ražošanā, pamatojoties uz ES Kosmētikas līdzekļu regulas modeli?

4. Kā Komisija nodrošinās to, ka, piemērojot vispārējo aizliegumu veikt izmēģinājumus ar dzīvniekiem kosmētikas līdzekļu ražošanā, netiks radītas pretrunas tirdzniecības nolīgumiem un PTO noteikumiem?

5. Kā Apvienoto Nāciju Organizācijā Komisija veicinās vispārējo aizliegumu veikt izmēģinājumus ar dzīvniekiem kosmētikas līdzekļu ražošanā?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums