Eljárás : 2017/3008(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : O-000094/2017

Előterjesztett szövegek :

O-000094/2017 (B8-0616/2017)

Viták :

PV 17/01/2018 - 21
CRE 17/01/2018 - 21

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :


Parlamenti kérdések
PDF 207kWORD 18k
2017. december 1.
O-000094/2017
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000094/2017
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Maria Corazza Bildt, Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Angelika Niebler, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Lívia Járóka, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Alessandra Mussolini, Daniel Caspary, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská, a(z) PPE képviselőcsoport nevében
Iratxe García Pérez, Maria Arena, Viorica Dăncilă, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Biljana Borzan, Edouard Martin, Clare Moody, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Catherine Stihler, Elena Valenciano, Elly Schlein, a(z) S&D képviselőcsoport nevében
Arne Gericke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében
Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, Frédérique Ries, Norica Nicolai, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében
Terry Reintke, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Helmut Scholz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Daniela Aiuto, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében

 Tárgy: A szexuális és munkaerő-kizsákmányolás céljából folytatott nő- és leánykereskedelem elleni küzdelem az EU-ban
 Válasz a plenáris ülésen 

Az emberkereskedelem elleni küzdelem terén elért haladásról szóló 2016-os bizottsági jelentés közlése szerint a nyilvántartásba vett áldozatok 76%-a volt nő, legalább 15%-a pedig gyermek. A nyilvántartásba vett áldozatok többsége uniós állampolgár volt, 65%-uk pedig román, bolgár, holland, magyar vagy lengyel állampolgár. A szexuális kizsákmányolás céljából folytatott emberkereskedelem még mindig a legelterjedtebb formája (67%) az emberkereskedelemnek, majd a munkaerő-kizsákmányolás következik a sorban (21%).

Több tagállam is jelezte, hogy a munkaerő-kizsákmányolás céljából folytatott emberkereskedelem aránya (az összes nyilvántartásba vett áldozat 21%-a) növekszik. A jelentés a mezőgazdaságot jelöli meg az egyik legveszélyeztetettebb területként, ahogyan ezt az emberkereskedelem útján Olaszországba került román nőkkel kapcsolatos legújabb esetek is példázzák. A nyilvántartásba vett áldozatok származása szerinti nem uniós országok listáján az első öt helyet Albánia, Kína, Marokkó, Nigéria és Vietnam foglalja el. A Nemzetközi Migrációs Szervezet és az UNICEF jelentése szerint drámaian növekedett az emberkereskedelem áldozataivá váló nigériai nők és leányok száma, akiknek 50%-a kísérő nélküli gyermek volt; a nők 80%-ára szexuális kizsákmányolás várt.

Az emberkereskedelem megelőzéséről és az ellene folytatott küzdelemről, valamint az áldozatok védelméről szóló 2011/36/EU irányelv útján az EU intézkedéseket fogadott el a megelőzés, az áldozatok védelme és támogatása, az emberkereskedők üldözése, továbbá az emberkereskedelemmel foglalkozó nemzeti bűnüldöző egységek felállítása és a határokon átnyúló emberkereskedelmi esetek kivizsgálását végző páneurópai nyomozócsoportok létrehozása céljából. A tagállamoknak végre kell hajtaniuk az áldozatok jogairól szóló 2012/29/EU irányelvet és az idénymunkásokról szóló 2014/36/EU irányelvet is. Ezenkívül az EU Alapjogi Chartájának 5. cikke a rabszolgaságot és a kényszermunkát, a 31. cikk pedig kimondja, hogy minden munkavállalónak joga van a „tisztességes és igazságos” munkafeltételekhez.

Az érintett ágazatokban folytatott, napvilágra került durva munkaerő- és szexuális kizsákmányolással kapcsolatban a Bizottság miként értékeli a tagállamok megfelelőségét az említett irányelvek tekintetében, illetve kellő gondosságukat arra vonatkozóan, hogy kötelesek ellátni a munkavállalók védelmét, ellenőrzéseket végrehajtani a munkaerő-kizsákmányolás eseteinek felderítése céljából, védelmezni az áldozatokat, jogorvoslati mechanizmusokat létrehozni, valamint biztosítani, hogy az elkövetők bíróság elé kerüljenek? Milyen fellépést tervez a Bizottság az irányelveket nem követő tagállamok ellen?

Milyen konkrét intézkedéseket tervez a Bizottság az emberkereskedelem, a szexuális visszaélések és a munkaerő-kizsákmányolás nemi dimenziójának kezelése céljából? Tekintettel a napvilágra került esetek számára és az érintett ágazatokra, milyen erőforrásokat csoportosítottak át konkrétan a nemi dimenzióra a probléma hatékony kezelése céljából?

Milyen nyomozati erőfeszítésekre került sor azokkal az országokkal kapcsolatban, amelyekben legelterjedtebb a szexuális és munkaerő-kizsákmányolás?

Gyűjt-e a Bizottság – a tagállamok által kötelezően szolgáltatott adatok alapján – specifikusan bontott adatokat a munkaerő- és szexuális kizsákmányolás női áldozatairól az EU-ban? A Bizottság mikor fogja ismertetni a 2016 utáni időszakra vonatkozó stratégiáját?

A kérdés eredeti nyelve: EN
Jogi nyilatkozat