Postopek : 2017/3008(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : O-000094/2017

Predložena besedila :

O-000094/2017 (B8-0616/2017)

Razprave :

PV 17/01/2018 - 21
CRE 17/01/2018 - 21

Glasovanja :

Sprejeta besedila :


Parlamentarna vprašanja
PDF 200kWORD 18k
1. december 2017
O-000094/2017
Vprašanje za ustni odgovor O-000094/2017
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Maria Corazza Bildt, Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Angelika Niebler, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Lívia Járóka, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Alessandra Mussolini, Daniel Caspary, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská, v imenu skupine PPE
Iratxe García Pérez, Maria Arena, Viorica Dăncilă, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Biljana Borzan, Edouard Martin, Clare Moody, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Catherine Stihler, Elena Valenciano, Elly Schlein, v imenu skupine S&D
Arne Gericke, v imenu skupine ECR
Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, Frédérique Ries, Norica Nicolai, v imenu skupine ALDE
Terry Reintke, Ernest Urtasun, v imenu skupine Verts/ALE
Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Helmut Scholz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, v imenu skupine GUE/NGL
Daniela Aiuto, v imenu skupine EFDD

 Zadeva: Boj proti trgovini z ženskami in dekleti za spolno in delovno izkoriščanje v EU
 Odgovor na plenarnem zasedanju 

Komisija je v svojem poročilu za leto 2016 o napredku pri boju proti trgovini z ljudmi ugotovila, da je 76% registriranih žrtev žensk, najmanj 15% pa otrok. Večina registriranih žrtev je državljanov EU, 65% jih je iz Romunije, Bolgarije, Nizozemske, Madžarske in Poljske. Trgovina za namene spolnega izkoriščanja je še vedno najbolj razširjena oblika trgovine z ljudmi (67% registriranih žrtev), sledi pa delovno izkoriščanje (21%).

Več držav članic je poročalo, da se trgovina z ljudmi za delovno izkoriščanje povečuje (21% vseh registriranih žrtev). V poročilu je kmetijstvo opredeljeno kot ena od panog z visokim tveganjem, kot dokazujejo primeri romunskih žensk, ki so bile žrtve trgovine z ljudmi v Italiji, o čemer so nedavno poročali. Med petimi najvišje uvrščenimi državami, ki niso članice EU, so po številu registriranih žrtev Albanija, Kitajska, Maroko, Nigerija in Vietnam. Mednarodna organizacija za migracije (IOM) in UNICEF poročata o drastičnem povečanju števila nigerijskih žensk in deklet, ki postanejo žrtve trgovine, od tega je 50% otrok brez spremstva, 80% pa prodajo za namene spolnega izkoriščanja.

EU je z Direktivo 2011/36/EU o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev sprejela ukrepe za preprečevanje, zaščito in pomoč žrtvam, sodni pregon trgovcev z ljudmi ter uvedbo nacionalnih enot kazenskega pregona, specializiranih za trgovino z ljudmi, pa tudi za uvedbo vseevropskih preiskovalnih enot za sodni pregon čezmejnih primerov trgovine z ljudmi. Države članice morajo izpolnjevati tudi zahteve direktiv 2012/29/EU o pravicah žrtev in 2014/36/EU o sezonskih delavcih. Poleg tega člen 5 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah prepoveduje suženjstvo in prisilno delo, medtem ko člen 31 določa, da imajo vsi delavci pravico do poštenih in pravičnih delovnih pogojev.

Glede na poročila o hudem delovnem in spolnem izkoriščanju v različnih panogah, kako Komisija ocenjuje izpolnjevanje omenjenih direktiv s strani držav članic in njihovo obveznost potrebne skrbnosti za zaščito delavcev ter izvajanje inšpekcijskih pregledov, ki so namenjeni odkrivanju primerov izkoriščanja delovne sile, za varstvo žrtev, vzpostavitev mehanizmov pravnega varstva in zagotavljanje sodnega pregona storilcev? Katere ukrepe namerava Komisija sprejeti zoper države članice, ki ne izpolnjujejo zahtev teh direktiv?

Katere posebne ukrepe bo sprejela za spoprijem z razsežnostjo spola pri trgovini z ljudmi, spolno zlorabo in delovnim izkoriščanjem? Glede na število primerov, o katerih poročajo, in omenjene panoge, kateri viri so bili dodeljeni posebej za namene razsežnosti spola, da bi se učinkovito spoprijeli s to problematiko?

Izvedba katerih preiskovalnih prizadevanj je bila usmerjena v države, kjer sta spolno in delovno izkoriščanje najpogostejša?

Ali Komisija na podlagi dolžnosti držav članic o sporočanju podatkov zbira specifične razčlenjene podatke o ženskah, ki so žrtve spolnega in delovnega v EU? Kdaj namerava Komisija predstaviti strategijo za obdobje po letu 2016?

Izvirni jezik vprašanja: EN
Pravno obvestilo