Парламентарни въпроси
PDF 196kWORD 20k
4 декември 2017 г.
O-000097/2017
Въпрос с искане за устен отговор O-000097/2017
Съвета
Член 128 от Правилника за дейността
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Helmut Scholz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Malin Björk, Neoklis Sylikiotis, Nikolaos Chountis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Dennis de Jong, Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming Flanagan, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Miguel Urbán Crespo, Anne-Marie Mineur, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, от името на групата GUE/NGL

 Относно: Договор за забрана на ядрените оръжия

Ядрените оръжия представляват най-сериозната заплаха за човечеството, тъй като тяхното използване би довело до смърт, унищожаване и освобождаване на радиация, което ще остави трайни следи в продължение на десетилетия.

Размерите и мощността на съвременните ядрени арсенали и нарастващото напрежение в международен план придават още по-неотложен характер на необходимостта от ядрено разоръжаване — един изключително важен въпрос за гарантиране на мира, сигурността и самото оцеляване на човечеството.

На 7 юли 2017 г. беше свикана Конференция на ООН за договаряне на правно обвързващ инструмент за забрана на ядрените оръжия, който да може да доведе до тяхното пълно премахване — цел, която се споделя от 122 държави организатори, и да даде израз на стремежите на народите за изграждане на свят без ядрени оръжия. Така беше приет Договорът на ООН за забрана на ядрените оръжия

Договорът е открит за подписване и ратификация от страна на различните държави — членки на Организацията на обединените нации, от 20 септември 2017 г. насам.

През 2017 г. Нобеловата награда за мир беше присъдена на Международната кампания за премахване на ядрените оръжия (ICAN), международна група за застъпничество, която спомогна, наред с множество други движения за мир, организации и държави, за осъществяването на този забележителен Договор.

Ще отговори ли Съветът:

– Какви са причините, които оправдават липсата на позиция на ЕС по този договор?

– Възнамерява ли Съветът да обсъжда този договор и да предложи той да бъде подписан и ратифициран от всички държави — членки на ЕС?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация