Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 195kWORD 19k
4 Δεκεμβρίου 2017
O-000097/2017
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000097/2017
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 128 του Κανονισμού
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Helmut Scholz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Malin Björk, Neoklis Sylikiotis, Nikolaos Chountis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Dennis de Jong, Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming Flanagan, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Miguel Urbán Crespo, Anne-Marie Mineur, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

 Θέμα: Συνθήκη για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων

Τα πυρηνικά όπλα αποτελούν την πλέον σοβαρή απειλή για την ανθρωπότητα, δεδομένου ότι η χρήση τους θα οδηγούσε σε μαζικούς θανάτους και καταστροφές, καθώς και στην απελευθέρωση ακτινοβολίας που θα είχε μακροχρόνιες επιπτώσεις για δεκαετίες.

Το μέγεθος και η ισχύς των πυρηνικών οπλοστασίων που υπάρχουν σήμερα και η διεθνώς αυξανόμενη ένταση καθιστούν ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη για πυρηνικό αφοπλισμό - ένα ζήτημα θεμελιώδους σημασίας για τη διαφύλαξη της ειρήνης, της ασφάλειας και της ίδιας της επιβίωσης της ανθρωπότητας.

Στις 7 Ιουλίου 2017, συγκλήθηκε Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη διαπραγμάτευση ενός νομικά δεσμευτικού μέσου απαγόρευσης των πυρηνικών όπλων, το οποίο θα οδηγούσε στην πλήρη εξάλειψή τους – ένας στόχος που ενστερνίζονταν τα 122 κράτη τα οποία προωθούσαν τη διαπραγμάτευση – και το οποίο εξέφραζε την επιθυμία των λαών για έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα. Έτσι, ψηφίστηκε η Συνθήκη του ΟΗΕ για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων.

Η Συνθήκη για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων είναι ανοιχτή προς υπογραφή και κύρωση από τα διάφορα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών από τις 20 Σεπτεμβρίου 2017.

Το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης του 2017 απονεμήθηκε στη Διεθνή Εκστρατεία για την Κατάργηση των Πυρηνικών Όπλων (ICAN), μία διεθνή ομάδα υποστήριξης που βοήθησε, μεταξύ πολλών άλλων κινημάτων για την ειρήνη, οργανώσεων και κρατών, να επιτευχθεί αυτή η Συνθήκη ορόσημο.

Ερωτάται το Συμβούλιο:

– Ποιοι λόγοι δικαιολογούν την απουσία θέσης της ΕΕ σχετικά με την εν λόγω Συνθήκη;

– Σκοπεύει το Συμβούλιο να συζητήσει για την εν λόγω Συνθήκη και να προτείνει την υπογραφή και κύρωσή της από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου