Parlamendi esitatud küsimused
PDF 188kWORD 19k
4. detsember 2017
O-000097/2017
Suuliselt vastatav küsimus O-000097/2017
nõukogule
Kodukorra artikkel 128
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Helmut Scholz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Malin Björk, Neoklis Sylikiotis, Nikolaos Chountis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Dennis de Jong, Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming Flanagan, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Miguel Urbán Crespo, Anne-Marie Mineur, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, fraktsiooni GUE/NGL nimel

 Teema: Tuumarelvade keelustamise lepe

Tuumarelvad on inimkonna suurim oht, sest nende kasutamine põhjustaks ulatuslikku surma ja hävingut ning tekitaks kiirgust, mille mõju kestab aastakümneid.

Arvestades praeguse tuumaarsenali mõõdet ja võimekust ning pingete teravnemist maailmas, muutub tuumadesarmeerimine – mis on rahu, julgeoleku ja inimkonna püsimajäämise tagamiseks oluline teema – järjest hädavajalikumaks.

7. juulil 2017 kutsuti kokku ÜRO konverents, et pidada läbirääkimisi õiguslikult siduva tuumarelvade keelustamise vahendi üle, mis viiks nende täieliku kaotamiseni – eesmärk, mida jagas 122 toetavat riiki – ja annaks väljundi inimeste püüdlustele saavutada tuumarelvavaba maailm. Niisiis võeti vastu ÜRO tuumarelvade keelustamise lepe.

ÜRO liikmesriikidel on alates 20. septembrist 2017 olnud võimalik lepe allkirjastada ja ratifitseerida.

2017. aastal pälvis Nobeli rahupreemia Rahvusvaheline Tuumarelvade Kaotamise Kampaania (ICAN) – see on rahvusvaheline toetusrühm, mis aitas koos paljude teiste rahuliikumiste, organisatsioonide ja riikidega jõuda selle ajaloolise leppeni.

Kas nõukogu saaks vastata järgmistele küsimustele:

– Millised on põhjused, et ELil puudub seisukoht kõnealuse leppe suhtes?

– Kas nõukogu kavatseb kõnealust lepet arutada ja teha ettepaneku, et kõik ELi liikmesriigid selle allkirjastaksid ja ratifitseeriksid?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusalane teave