Parlamentné otázky
PDF 195kWORD 19k
4. decembra 2017
O-000097/2017
Otázka na ústne zodpovedanie O-000097/2017
Rade
článok 128 rokovacieho poriadku
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Helmut Scholz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Malin Björk, Neoklis Sylikiotis, Nikolaos Chountis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Dennis de Jong, Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming Flanagan, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Miguel Urbán Crespo, Anne-Marie Mineur, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, v mene skupiny GUE/NGL

 Vec: Zmluva o zákaze jadrových zbraní

Jadrové zbrane predstavujú najväčšiu hrozbu pre ľudstvo, keďže ich použitie by znamenalo rozsiahlu smrť, zničenie a uvoľnenie žiarenia, ktoré by zanechalo trvalé následky na celé desaťročia.

Rozsah a účinok v súčasnosti existujúceho jadrového arzenálu a rastúce medzinárodné napätie spôsobili, že potreba jadrového odzbrojenia – zásadná otázka na zaistenie mieru, bezpečnosti a samotného prežitia ľudstva – sa stala ešte naliehavejšou.

Dňa 7. júla 2017 sa konalo zasadnutie konferencie Organizácie Spojených národov na účely prerokovania právne záväzného nástroja na zákaz jadrových zbraní, ktorý by viedol k ich úplnej likvidácii – čo je spoločným cieľom 122 štátov – a bol by prejavom túžby národov o vytvorenie sveta bez jadrových zbraní. Bola teda prijatá Zmluva OSN o zákaze jadrových zbraní.

Od 20. septembra 2017 môžu jednotlivé členské štáty Organizácie Spojených národov zmluvu podpísať a ratifikovať.

Nobelova cena za mier za rok 2017 bola udelená Medzinárodnej kampani za zrušenie jadrových zbraní (ICAN) – medzinárodnej skupine, ktorá popri mnohých ďalších mierových hnutiach, organizáciách a štátoch prispela k zrodeniu tejto významnej zmluvy.

Žiadame Radu, aby odpovedala na tieto otázky:

– Čo je dôvodom absencie pozície EÚ k tejto zmluve?

– Hodlá Rada prerokovať túto zmluvu a navrhnúť jej podpísanie a ratifikáciu všetkými členskými štátmi EÚ?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne oznámenie