Процедура : 2018/2531(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000101/2017

Внесени текстове :

O-000101/2017 (B8-0003/2018)

Разисквания :

PV 07/02/2018 - 19
CRE 07/02/2018 - 19

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 204kWORD 22k
21 декември 2017 г.
O-000101/2017
Въпрос с искане за устен отговор O-000101/2017
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut, от името на групата PPE
Iratxe García Pérez, Soraya Post, от името на групата S&D
Malin Björk, от името на групата GUE/NGL
Arne Gericke, от името на групата ECR
Terry Reintke, Ernest Urtasun Domènech, от името на групата Verts/ALE
Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Hilde Vautmans, от името на групата ALDE

 Относно: Положението на жените защитници на правата на човека и подкрепата за тях от страна на ЕС
 Отговор по време на пленарно заседание 

Подкрепата за защитниците на правата на човека е отдавна утвърден компонент и основен приоритет на външната политика в областта на правата на човека на ЕС. Европейският парламент е дългогодишен застъпник на цялостна политика на ЕС относно защитниците на правата на човека и в множество свои резолюции активно допринася за определянето й, най-скорошният пример е Доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2016 г. Днес подкрепата на ЕС е от още по-голямо значение, тъй като средата, в която работят защитниците на правата на човека е все по-ограничаваща, политическото и гражданското пространство в много държави се свива и защитниците на правата на човека се изправят пред все по-голям брой заплахи.

Жените защитници на правата на човека се сблъскват с извънредни, основани на пола пречки и заплахи в тяхната работа. Това може да започне с противопоставяне от техните семейства или общност на ръководната им роля поради стереотипите относно работата на жените и мястото им в обществото, и може да доведе до неравнопоставен достъп до ресурси, мрежи и икономически и социални системи за осигуряване на защита и подкрепа за тяхната работа. Освен това жените защитници на правата на човека често са обект на видове нападения традиционно извършвани срещу жени, като изнасилване, кампании по оклеветяване основано на пола и нападения с киселина, както и на заплахи или увреждане на децата или семейството им, и нападения от страна на техните партньори или общности. Във всеки регион на света, участието на жените в политическия и социалния живот е заплашен от посочената дискриминация и насилие, което важи с още по-голяма сила за жените защитници на правата на човека. Тъй като защитниците на правата на човека са в центъра на усилията за постигане на устойчиво развитие и устойчивост на обществото, от съществено значение е да бъдат приложени стратегии за предоставяне на съобразена с пола подкрепа за жените защитници на правата на човека. По тази причина, в насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека се признава, че подкрепата за защитниците на правата на човека изисква отчитане на пола.

Какви механизми и политики е приложила Комисията, за да гарантира съобразена с пола защита и подкрепа за жените защитници на правата на човека изложени на риск?

В контекста на преразглеждането на Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ) и на предстоящата многогодишна финансова рамка, как Комисията ще отдава приоритет на инвестициите за подкрепа и защита на защитниците на правата на човека, и по-конкретно на жените защитници на правата на човека, като им предоставя видима политическа подкрепа и признаване, по-специално посредством спешни безвъзмездни средства в рамките на извънредния фонд на ЕИДПЧ, предназначен за изложени на риск защитници на правата на човека?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация