Διαδικασία : 2018/2531(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000101/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000101/2017 (B8-0003/2018)

Συζήτηση :

PV 07/02/2018 - 19
CRE 07/02/2018 - 19

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 201kWORD 23k
21 Δεκεμβρίου 2017
O-000101/2017
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000101/2017
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Iratxe García Pérez, Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Terry Reintke, Ernest Urtasun Domènech, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

 Θέμα: Η κατάσταση των γυναικών που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και η στήριξη που λαμβάνουν από την ΕΕ
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Η στήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί εδώ και καιρό καθιερωμένο στοιχείο και βασική προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υπάρξει επί μακρόν υπέρμαχος μιας συνολικής πολιτικής της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έχει συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωσή της με πολλά ψηφίσματά του και, πιο πρόσφατα, με την έκθεσή του για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο για το 2016. Σήμερα, η στήριξη της ΕΕ καθίσταται ακόμα σημαντικότερη, καθώς το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθίσταται ολοένα και πιο περιοριστικό, ο πολιτικός χώρος και ο χώρος της κοινωνίας των πολιτών συρρικνώνονται σε πολλές χώρες, και οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερες απειλές.

Οι γυναίκες που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα εμπόδια και απειλές κατά την εργασία τους λόγω φύλου. Αυτό μπορεί να ξεκινήσει με αντίσταση από την οικογένεια ή την κοινότητά τους όσον αφορά τον ηγετικό ρόλο τους λόγω στερεοτύπων σχετικά με την εργασία των γυναικών και τη θέση τους στην κοινωνία, και μπορεί να οδηγήσει σε άνιση πρόσβαση στους πόρους, τα δίκτυα και τα οικονομικά και κοινωνικά συστήματα που απαιτούνται για την προστασία τους και τη στήριξη του έργου τους. Επιπλέον, οι γυναίκες που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα συχνά υπομένουν τα είδη επιθέσεων που παραδοσιακά διαπράττονται εις βάρος των γυναικών, όπως είναι ο βιασμός, οι εκστρατείες δυσφήμισης με σεξουαλικό χαρακτήρα και οι επιθέσεις με οξύ, καθώς και απειλές ή επιζήμιες ενέργειες προς τα παιδιά τους ή την οικογένειά τους, και επιθετικές συμπεριφορές από τους συντρόφους ή τις κοινότητές τους. Σε όλο τον κόσμο, η συμμετοχή των γυναικών στον πολιτικό και κοινωνικό βίο απειλείται από τις διακρίσεις και τη βία, κάτι που ισχύει ακόμη περισσότερο στην περίπτωση των γυναικών που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεδομένου ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βρίσκονται στην καρδιά των προσπαθειών για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανθεκτικότητας των κοινωνιών, είναι εξαιρετικά σημαντικό να εφαρμόζονται στρατηγικές ώστε να παρέχεται στήριξη για θέματα φύλου στις γυναίκες που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συνεπώς, οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναγνωρίζουν ότι είναι απαραίτητο να ενσωματώνεται η διάσταση του φύλου στη στήριξη που παρέχεται στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ποιους μηχανισμούς και πολιτικές έχει θέσει σε εφαρμογή η Επιτροπή για να διασφαλιστεί ότι παρέχεται προστασία και στήριξη για θέματα φύλου στις γυναίκες που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα θέτοντας τον εαυτό τους σε κίνδυνο;

Στο πλαίσιο της επανεξέτασης του ΕΜΔΔΑ και του προσεχούς ΠΔΠ, πώς θα δώσει η Επιτροπή προτεραιότητα στις επενδύσεις για τη στήριξη και προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ιδίως των γυναικών που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, παρέχοντάς τους ορατή πολιτική στήριξη και αναγνώριση, ιδίως μέσω επειγουσών επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του ταμείου έκτακτης ανάγκης του ΕΜΔΔΑ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διατρέχουν κίνδυνο;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου