Postup : 2018/2531(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000101/2017

Predkladané texty :

O-000101/2017 (B8-0003/2018)

Rozpravy :

PV 07/02/2018 - 19
CRE 07/02/2018 - 19

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 198kWORD 21k
21. decembra 2017
O-000101/2017
Otázka na ústne zodpovedanie O-000101/2017
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut, v mene skupiny PPE
Iratxe García Pérez, Soraya Post, v mene skupiny S&D
Malin Björk, v mene skupiny GUE/NGL
Arne Gericke, v mene skupiny ECR
Terry Reintke, Ernest Urtasun Domènech, v mene skupiny Verts/ALE
Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Hilde Vautmans, v mene skupiny ALDE

 Vec: Postavenie obhajkýň ľudských práv a ich podpora zo strany EÚ
 Odpoveď v pléne 

Podpora obhajcov ľudských práv je dlhodobou súčasťou a hlavnou prioritou vonkajšej politiky EÚ v oblasti ľudských práv. Európsky parlament sa dlhodobo zasadzuje za komplexnú politiku EÚ v oblasti ľudských práv a aktívne prispieva k jej formovaniu v mnohých svojich uzneseniach, naposledy vo svojej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2016. Podpora EÚ nabrala v súčasnosti na váhe, keďže prostredie, v ktorom obhajcovia ľudských práv pôsobia, je stále reštriktívnejšie, priestor pre politický aktivizmus a činnosť občianskej spoločnosti sa v mnohých krajinách zužuje a obhajcovia ľudských práv sú čoraz častejšie vystavení hrozbám.

Obhajkyne ľudských práv čelia pri práci osobitným rodovým prekážkam a hrozbám. Najprv môže ísť len o nesúhlas rodiny alebo komunity s ich vedúcou úlohou z dôvodu stereotypného vnímania práce žien a ich postavenia v spoločnosti, ktorý však môže viesť k nerovnakému prístupu k zdrojom, sieťam a hospodárskym a sociálnym systémom na ich ochranu a podporu ich práce. Obhajkyne ľudských práv okrem toho často zažívajú útoky, ktoré sú zvyčajne páchané na ženách, ako sú znásilnenia, sexuálne diskreditačné kampane a útoky kyselinou či vyhrážanie sa alebo ublíženie ich deťom alebo rodine, či násilie zo strany partnerov alebo komunít. V každom regióne sveta je účasť žien na politickom a spoločenskom živote ohrozovaná diskrimináciou a násilím, čo platí ešte viac v prípade obhajkýň ľudských práv. Obhajkyne ľudských práv sú v centre úsilia o dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja a spoločenskej odolnosti, a preto je nevyhnutné zaviesť stratégie na poskytovanie rodovo citlivej podpory obhajkyniam ľudských práv. V usmerneniach EÚ o ochrancoch ľudských práv sa preto uznáva, že pri podpore obhajcov ľudských práv treba brať ohľad na rodové hľadisko.

Aké mechanizmy a politiky zaviedla Komisia s cieľom zabezpečiť rodovo citlivú ochranu a podporu obhajkýň ľudských práv v ohrození?

Aké priority bude mať Komisia v rámci preskúmavania EIDHR a nadchádzajúceho VFR, pokiaľ ide o investície na podporu a ochranu obhajcov ľudských práv, a osobitne obhajkýň ľudských práv, aby im poskytla viditeľnú politickú podporu a uznanie, a to najmä prostredníctvom naliehavých grantov v rámci pohotovostného fondu EIDHR pre obhajcov ľudských práv v ohrození?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne oznámenie