Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 198kWORD 20k
31 Ιανουαρίου 2018
O-000010/2018

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000010/2018

προς την Επιτροπή

Άρθρο 128 του Κανονισμού

Emilian Pavel, Brando Benifei, Monika Beňová, Michał Boni, Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Martina Dlabajová, Damian Drăghici, Santiago Fisas Ayxelà, Francesc Gambús, Eider Gardiazabal Rubial, María Teresa Giménez Barbat, Tania González Peñas, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kudrycka, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Eva Maydell, Miroslav Mikolášik, Luke Ming Flanagan, Marlene Mizzi, Cláudia Monteiro de Aguiar, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Javier Nart, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Rory Palmer, Aldo Patriciello, Pina Picierno, Sirpa Pietikäinen, Marek Plura, Miroslav Poche, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Alfred Sant, Olga Sehnalová, Michaela Šojdrová, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Romana Tomc, Tonino Picula, István Ujhelyi, Julie Ward, Iuliu Winkler, Tomáš Zdechovský, Damiano Zoffoli, Milan Zver


  Θέμα:              Αναγνώριση σχολικών περιόδων φοίτησης στο εξωτερικό

Οι μαθητές κυκλοφορούν εντός της ΕΕ είτε λόγω της οικογενειακής τους κατάστασης είτε χάρη στη συμμετοχή τους σε διάφορα προγράμματα ανταλλαγής. Η μαθησιακή κινητικότητα κατά τη σχολική ηλικία βοηθά τους νέους να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες ζωής και εγκάρσιες ικανότητες, οι οποίες συμβάλλουν στην προσωπική τους ανάπτυξη, στην απασχολησιμότητά τους και στην ενεργό συμμετοχή τους ως ευρωπαίων πολιτών. Το άρθρο 165 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι «η δράση της Ένωσης έχει ως στόχο να ευνοεί την κινητικότητα φοιτητών και εκπαιδευτικών, μεταξύ άλλων και μέσω της ακαδημαϊκής αναγνώρισης διπλωμάτων και περιόδων σπουδών».

Ωστόσο, πολλά κράτη μέλη δεν αναγνωρίζουν σχολικές περιόδους φοίτησης στο εξωτερικό, ιδίως εάν αυτές δεν καταλήγουν στην απόκτηση σχολικού διπλώματος το οποίο να συνάδει με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ). Η έλλειψη ενός ευνοϊκού πλαισίου πολιτικής συνιστά σημαντικό εμπόδιο στην κινητικότητα των μαθητών και των οικογενειών με παιδιά σχολικής ηλικίας, που στη συνέχεια χρειάζονται ένα ή περισσότερα επιπλέον έτη σχολικής φοίτησης όταν επιστρέφουν στη χώρα καταγωγής τους.

Παρότι επικροτούμε την πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των απολυτηρίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των περιόδων σπουδών στο εξωτερικό, η οποία περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 14ης Νοεμβρίου 2017, με τίτλο «Ισχυροποίηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της εκπαίδευσης και του πολιτισμού», θα θέλαμε να θέσουμε τις ακόλουθες ερωτήσεις:

              Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η σύσταση του Συμβουλίου θα καλύπτει τους μαθητές εκείνους των οποίων η φοίτηση στο εξωτερικό δεν έχει καταλήξει στην απόκτηση τίτλου ή διπλώματος;

              Ποιο σύστημα, ή ποια συστήματα, αναγνώρισης των σχολικών περιόδων φοίτησης στο εξωτερικό εξετάζονται;

              Προτίθεται η Επιτροπή να εξετάσει τα επιτυχή παραδείγματα της Ιταλίας και της Αυστρίας, όπου περίοδοι φοίτησης κάτω των 12 μηνών αναγνωρίζονται χωρίς συμπληρωματικές εξετάσεις ή χωρίς τη μεταφορά διδακτικών μονάδων;

Κατάθεση: 31.1.2018

Διαβίβαση: 2.2.2018

Λήξη προθεσμίας: 9.2.2018

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 5 Φεβρουαρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου