Parlamendi esitatud küsimused
PDF 193kWORD 19k
31. jaanuar 2018
O-000010/2018

Suuliselt vastatav küsimus O-000010/2018

komisjonile

Kodukorra artikkel 128

Emilian Pavel, Brando Benifei, Monika Beňová, Michał Boni, Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Martina Dlabajová, Damian Drăghici, Santiago Fisas Ayxelà, Francesc Gambús, Eider Gardiazabal Rubial, María Teresa Giménez Barbat, Tania González Peñas, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kudrycka, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Eva Maydell, Miroslav Mikolášik, Luke Ming Flanagan, Marlene Mizzi, Cláudia Monteiro de Aguiar, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Javier Nart, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Rory Palmer, Aldo Patriciello, Pina Picierno, Sirpa Pietikäinen, Marek Plura, Miroslav Poche, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Alfred Sant, Olga Sehnalová, Michaela Šojdrová, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Romana Tomc, Tonino Picula, István Ujhelyi, Julie Ward, Iuliu Winkler, Tomáš Zdechovský, Damiano Zoffoli, Milan Zver


  Teema:              Välismaal veedetud õpiaja tunnustamine

Õpilased on ELi piires liikuvad kas perekondliku olukorra või mitmesugustes vahetusprogrammides osalemise tõttu. Õpiränne koolieas aitab noortel omandada põhilisi eluks vajalikke oskusi ja valdkonnaüleseid pädevusi, mis soodustavad nende isiklikku arengut, tööalast konkurentsivõimet ja aktiivsust Euroopa kodanikuna. Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 165 on sätestatud, et liidu tegevusega püütakse „ergutada õppijate ja õpetajate liikuvust, muu hulgas kaasa aidates diplomite ja õpiaja akadeemilisele tunnustamisele“.

Sellele vaatamata ei tunnusta paljud liikmesriigid välismaal veedetud õpiaega, eriti juhul, kui selle tulemuseks ei ole Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF) vastav koolidiplom. Toetava poliitilise keskkonna puudumine takistab suuresti selliste õpilaste (ja kooliealiste lastega perede) liikuvust, kelle kooliõpingud koduriiki naastes pikenevad ühe või mitme aasta võrra.

Tunneme heameelt komisjoni 14. novembri 2017. aasta teatises „Euroopa identiteedi tugevdamine hariduse ja kultuuri kaudu“ sisalduva ettepaneku üle, mis käsitleb nõukogu soovitust kõrgharidus- ja koolidiplomite / välismaal veedetud õppeperioodide vastastikuse tunnustamise kohta, kuid sooviksime esitada järgmised küsimused.

              Kuidas kavatseb komisjon tagada, et nõukogu soovitus hõlmab õpilasi, kelle välismaal läbitud õpingute tulemuseks ei ole kvalifikatsioon või diplom?

              Millist süsteemi või milliseid süsteeme välismaal veedetud õpiaja tunnustamiseks kaalutakse?

              Kas komisjon kavatseb arvestada edukaid näiteid, nagu Itaalia ja Austria, kus kuni 12kuulist õpiaega tunnustatakse ilma täiendava eksami või arvestuspunktide ülekandmiseta?

Esitatud: 31.1.2018

Edastatud: 2.2.2018

Vastuse tähtaeg: 9.2.2018

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 5. veebruar 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika