Parlamenti kérdések
PDF 198kWORD 19k
2018. január 31.
O-000010/2018

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000010/2018

a Bizottság számára

az eljárási szabályzat 128. cikke

Emilian Pavel, Brando Benifei, Monika Beňová, Michał Boni, Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Martina Dlabajová, Damian Drăghici, Santiago Fisas Ayxelà, Francesc Gambús, Eider Gardiazabal Rubial, María Teresa Giménez Barbat, Tania González Peñas, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kudrycka, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Eva Maydell, Miroslav Mikolášik, Luke Ming Flanagan, Marlene Mizzi, Cláudia Monteiro de Aguiar, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Javier Nart, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Rory Palmer, Aldo Patriciello, Pina Picierno, Sirpa Pietikäinen, Marek Plura, Miroslav Poche, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Alfred Sant, Olga Sehnalová, Michaela Šojdrová, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Romana Tomc, Tonino Picula, István Ujhelyi, Julie Ward, Iuliu Winkler, Tomáš Zdechovský, Damiano Zoffoli, Milan Zver


  Tárgy:              A külföldön töltött tanulmányi időszakok elismerése

A diákok az EU-n belül a családi helyzetük vagy a különböző csereprogramokban való részvételük következtében mobilisak. A mobilitás iskoláskorban való megismerésével a fiatalok az élethez szükséges alapvető készségeket és transzverzális készségeket sajátíthatnak el, ami hozzájárul személyes fejlődésükhöz, foglalkoztathatóságukhoz és az aktív európai polgársághoz. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 165. cikke kimondja, hogy az Unió célja „a diákok és a tanárok mobilitásának ösztönzése, többek között az oklevelek és résztanulmányok tanulmányi célú elismerésének ösztönzésével”.

Számos tagállam ugyanakkor nem ismeri el a külföldön töltött tanulmányi időszakokat, különösen ha azok nem zárulnak az európai képesítési keretrendszernek (EKKR) megfelelő oklevéllel. Az elősegítő szakpolitikai környezet hiánya jelentősen akadályozza a tanulók (és az iskoláskorú gyermekek családjának) mobilitását, akiknek ennélfogva egy vagy két évvel tovább kell iskolába járniuk, miután hazatérnek a származási országukba.

Bár üdvözöljük a külföldi felsőoktatási és közoktatási végzettségek/résztanulmányok kölcsönös elismeréséről szóló, „Az európai identitás megerősítése az oktatás és a kultúra révén” című bizottsági közleményben (2017. november 14.) foglalt, tanácsi ajánlásra irányuló javaslatot, a következő kérdéseket szeretnénk feltenni:

              Hogyan tervezi a Bizottság biztosítani, hogy a tanácsi ajánlás kiterjedjen azon tanulókra is, akik külföldi tanulmányai nem zárultak képesítéssel vagy oklevéllel?

              Milyen elismerési rendszer vagy rendszerek kidolgozása várható a külföldön töltött tanulmányi időszakokat illetően?

              Tervezi-e a Bizottság Olaszország és Ausztria sikeres gyakorlatainak átvételét, ahol a 12 hónapot meg nem haladó tanulmányi időszakokat további vizsgák vagy kreditátvitel nélkül is elismerik?

Előterjesztve: 31.1.2018

Továbbítva: 2.2.2018

A válaszadás határideje: 9.2.2018

A kérdés eredeti nyelve: EN
Utolsó frissítés: 2018. február 5.Jogi nyilatkozat