Parlamentarna vprašanja
PDF 193kWORD 19k
31. januar 2018
O-000010/2018

Vprašanje za ustni odgovor O-000010/2018

za Komisijo

Člen 128 poslovnika

Emilian Pavel, Brando Benifei, Monika Beňová, Michał Boni, Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Martina Dlabajová, Damian Drăghici, Santiago Fisas Ayxelà, Francesc Gambús, Eider Gardiazabal Rubial, María Teresa Giménez Barbat, Tania González Peñas, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Manolis Kefalogiannis, Barbara Kudrycka, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Eva Maydell, Miroslav Mikolášik, Luke Ming Flanagan, Marlene Mizzi, Cláudia Monteiro de Aguiar, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Javier Nart, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Rory Palmer, Aldo Patriciello, Pina Picierno, Sirpa Pietikäinen, Marek Plura, Miroslav Poche, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Alfred Sant, Olga Sehnalová, Michaela Šojdrová, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Țapardel, Romana Tomc, Tonino Picula, István Ujhelyi, Julie Ward, Iuliu Winkler, Tomáš Zdechovský, Damiano Zoffoli, Milan Zver


  Zadeva:              Priznavanje izobraževalnih obdobij v tujini

Znotraj EU so učenci mobilni bodisi zaradi družinskih razmer bodisi zaradi sodelovanja v različnih programih izmenjave. Učna mobilnost šoloobveznim otrokom pomaga pridobiti osnovna življenjska, pa tudi prečna znanja in spretnosti, prispeva k njihovemu osebnemu razvoju, zaposljivosti in aktivnemu evropskemu državljanstvu. V skladu s členom 165 Pogodbe o delovanju Evropske unije so cilji dejavnosti Unije „spodbujanje mobilnosti študentov in profesorjev, med drugim s spodbujanjem akademskega priznavanja diplom in študijskih obdobij“.

Ne glede na to pa se v številnih državah članicah izobraževalna obdobja v tujini ne priznavajo, zlasti če se ne zaključijo s spričevalom, ki bi ustrezalo evropskemu ogrodju kvalifikacij. Pomanjkanje spodbudnega političnega okolja predstavlja veliko oviro za mobilnost učencev (in družin s šoloobveznimi otroki), saj morajo ti po vrnitvi v matično državo šolo obiskovati še eno ali več dodatnih let.

Čeprav pozdravljamo predlog za priporočilo Sveta o vzajemnem priznavanju diplom visokošolskega izobraževanja in o zaključku šolanja oziroma študijskih obdobij v tujini, vključen v sporočilo Komisije z naslovom Krepitev evropske identitete s pomočjo izobraževanja in kulture (14. november 2017), bi želeli zastaviti naslednja vprašanja:

              Kako namerava Komisija zagotoviti, da bo priporočilo Sveta vključevalo učence, ki med izobraževanjem v tujini ne pridobijo kvalifikacij ali spričeval?

              Kateri sistem ali sisteme priznavanja preučuje, ko gre za izobraževalna obdobja v tujini?

              Ali namerava pretehtati uspešna primera Italije in Avstrije, kjer se izobraževalna obdobja, ki niso daljša od 12 mesecev, priznavajo brez dodatnih izpitov ali prenašanja kreditnih točk?

Vloženo: 31.1.2018

Posredovano: 2.2.2018

Rok za odgovor: 9.2.2018

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 5. februar 2018Pravno obvestilo