Parlamendi esitatud küsimused
PDF 196kWORD 19k
2. veebruar 2018
O-000013/2018
Suuliselt vastatav küsimus O-000013/2018
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Younous Omarjee, Pascal Durand, Dimitrios Papadimoulis, Michèle Rivasi, Claude Rolin, Eleonora Evi, Kateřina Konečná, Edouard Martin, Stefan Eck, Fabio Massimo Castaldo, Marisa Matias, Florent Marcellesi, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Gabriela Zoană, Sabine Lösing, Bronis Ropė, Emmanuel Maurel, Marie-Pierre Vieu, Ernest Urtasun, Tania González Peñas, Igor Šoltes, Soraya Post, Jean-Paul Denanot, Anja Hazekamp, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Guillaume Balas, Yannick Jadot, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Costas Mavrides, Rosa D'Amato, Helmut Scholz, Hugues Bayet, Merja Kyllönen, Carolina Punset, Piernicola Pedicini, Marlene Mizzi, Marco Affronte, Jean-Marie Cavada, Liliana Rodrigues, Hilde Vautmans, Michel Reimon, Biljana Borzan, Robert Rochefort, Sirpa Pietikäinen, Isabelle Thomas, Gabriele Preuß, Dario Tamburrano, Thomas Waitz, Gérard Deprez, David Borrelli, Martina Michels, Marc Tarabella, Eva Joly, Javier Nart, Alfred Sant, Nicola Caputo, Maria Arena, Daciana Octavia Sârbu, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Andrea Cozzolino, Karima Delli, Laura Agea, Karoline Graswander-Hainz, Isabella Adinolfi, Benedek Jávor, Patrick Le Hyaric, Frédérique Ries, Ricardo Serrão Santos, Nessa Childers, Dennis de Jong, Keith Taylor, Monika Beňová, António Marinho e Pinto

 Teema: Dieselgate 2.0 skandaalist tulenev uurimine

25. ja 29. jaanuaril 2018 avalikustasid ajalehed New York Times ja Stuttgarter Zeitung, et transpordisektoriga seotud keskkonna- ja tervishoiuküsimustega tegelev Euroopa uurimisrühm (EUGT), mida rahastasid Euroopa ettevõtted Volkswagen, Daimler ja BMW ning seadmete valmistaja Bosch, katsetasid 2014. ja 2015. aastal uute sõidukite diiselmootoreid inimeste ja ahvide peal, kes pidid mootorite heitgaase sisse hingama. Nii püüti tõendada, et sõidukid – mille näitajaid olid tootjad juba eelnevalt Euroopa normidele vastavuse tagamiseks võltsinud – on ohutud.

Selliste katsetega, millel ei olnud mingit arvestatavat teaduslikku eesmärki, seati teadlikult ohtu katsealuste inimeste ja loomade tervis ning rikuti jämedalt aluslepingutes ja põhiõiguste hartas tunnustatud põhiõigusi, mille kohaselt tuleb austada inimväärikust ning tagada isikupuutumatus ja loomade heaolu. Samuti on need katsed vastuolus määruse (EL) nr 536/2014 (milles käsitletakse inimtervishoius kasutatavate ravimite kliinilisi uuringuid) ja direktiivi 2010/63/EL (teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse kohta) sätte ja mõttega.

Kas komisjon kavatseb korraldada põhjaliku uurimise selliste tavade ja nende vastavuse kohta Euroopa õigusele ning vajaduse korral algatada rikkumismenetlused?

Sellised juhtumid näitavad, et inimeste isikupuutumatuse austamist ja kaitset ning loomade heaolu käsitlev kehtiv õigusraamistik on teadusuuringute seisukohalt puudulik. Kas komisjon kavatseb kogu vastava õigusraamistiku ja kehtivad järelevalvemenetlused üle vaadata?

Keel, milles küsimus esitati: FR
Viimane päevakajastamine: 6. veebruar 2018Õigusalane teave