Parlamentiniai klausimai
PDF 201kWORD 19k
2018 m. vasario 2 d.
O-000013/2018
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000013/2018
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Younous Omarjee, Pascal Durand, Dimitrios Papadimoulis, Michèle Rivasi, Claude Rolin, Eleonora Evi, Kateřina Konečná, Edouard Martin, Stefan Eck, Fabio Massimo Castaldo, Marisa Matias, Florent Marcellesi, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Gabriela Zoană, Sabine Lösing, Bronis Ropė, Emmanuel Maurel, Marie-Pierre Vieu, Ernest Urtasun, Tania González Peñas, Igor Šoltes, Soraya Post, Jean-Paul Denanot, Anja Hazekamp, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Guillaume Balas, Yannick Jadot, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Costas Mavrides, Rosa D'Amato, Helmut Scholz, Hugues Bayet, Merja Kyllönen, Carolina Punset, Piernicola Pedicini, Marlene Mizzi, Marco Affronte, Jean-Marie Cavada, Liliana Rodrigues, Hilde Vautmans, Michel Reimon, Biljana Borzan, Robert Rochefort, Sirpa Pietikäinen, Isabelle Thomas, Gabriele Preuß, Dario Tamburrano, Thomas Waitz, Gérard Deprez, David Borrelli, Martina Michels, Marc Tarabella, Eva Joly, Javier Nart, Alfred Sant, Nicola Caputo, Maria Arena, Daciana Octavia Sârbu, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Andrea Cozzolino, Karima Delli, Laura Agea, Karoline Graswander-Hainz, Isabella Adinolfi, Benedek Jávor, Patrick Le Hyaric, Frédérique Ries, Ricardo Serrão Santos, Nessa Childers, Dennis de Jong, Keith Taylor, Monika Beňová, António Marinho e Pinto

 Tema: Tyrimas kilus skandalui "Dieselgate 2.0"

Dienraščiai „New York Times“ ir „Stuttgarter Zeitung“ 2018 m. sausio 25 ir 29 d. atskleidė, kad Europos bendrovių „Volkswagen“, „Daimler“ ir „BMW“, taip pat pirminės įrangos gamintojos, bendrovės „Bosch“ finansuojama organizacija „Europos aplinkos ir sveikatos transporto sektoriuje tyrimų grupė“ (EUGT) 2014 ir 2014 m. atliko naujų transporto priemonių dyzelinių variklių bandymus, per kuriuos žmonės ir beždžionės kvėpavo šių variklių išmetamąsias dujas, siekiant pabandyti įrodyti, kad šios transporto priemonės yra nekenksmingos. Beje, tos pačios bendrovės anksčiau klastojo šių transporto priemonių duomenis, kad jos būtų patvirtintos kaip atitinkančios Europos standartus.

Šiais bandymais, kuriais nebuvo siekiama jokio pagrįsto mokslinio tikslo ir per kuriuos buvo sąmoningai sukeltas pavojus žmonių ir gyvūnų, su kuriais buvo atlikti bandymai, sveikatai, visiškai pažeidžiamos Sutartyse ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje pripažintos pagrindinės teisės, pagal kurias privaloma gerbti žmogaus orumą, asmens neliečiamybę ir užtikrinti gyvūnų gerovę, ir pažeidžia Reglamentą (ES) Nr. 536/2014 dėl žmonėms skirtų vaistų klinikinių tyrimų ir Direktyvą 2010/63/ES dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos.

Ar Komisija atliks išsamų šios praktikos ir jos atitikties ES teisei tyrimą ir ar ji, prireikus, pradės pažeidimo procedūras?

Beje, kadangi tokie pažeidimai rodo, kad šiuo metu galiojanti žmonių ir gyvūnų neliečiamumo užtikrinimo ir apsaugos atliekant mokslinius tyrimus teisinė sistema yra nepakankama, ar Komisija peržiūrės visą teisinę sistemą ir esamas kontrolės priemonės?

Klausimo originalo kalba: FR
Atnaujinta: 2018 m. vasario 6 d.Teisinis pranešimas