Процедура : 2018/2552(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000015/2018

Внесени текстове :

O-000015/2018 (B8-0013/2018)

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 25
CRE 18/04/2018 - 25

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 183kWORD 20k
6 февруари 2018 г.
O-000015/2018
Въпрос с искане за устен отговор O-000015/2018
Съвета
Член 128 от Правилника за дейността
Pavel Svoboda, от името на Комисия по правни въпроси

 Относно: Оповестяване на информация относно корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове (2016/0107(COD))
 Отговор по време на пленарно заседание 

На 4 юли 2017 г. Европейският парламент прие решение относно предложението за директива за публично отчитане по държави (Директива за ОПД). Целта е да се повиши прозрачността и общественият контрол над корпоративния данък и да се насърчава корпоративната отговорност чрез налагане на изисквания за оповестяване на определени дружества. Силната връзка между тази инициатива и предоставянето на информация от дружествата накара Комисията да избере изменение на Директивата за счетоводството с правно основание член 50, параграф 1 от ДФЕС. Решението на Парламента, въз основа на становището на комисията по правни въпроси от 12 януари 2017 г., изразява съгласие с избора на правно основание, направен от Комисията.

С решението си Парламентът даде мандат за започване на преговори със Съвета с оглед на приемане на директивата. Съветът обаче все още не е излязъл с общ подход и изглежда, че някои държави членки оспорват предложеното правно основание, като предлагат, че предложението следва да се основава на член 115 от ДФЕС, тъй като се отнася до „данъчни разпоредби“.

Съгласно Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество Европейският парламент, Съветът и Комисията са задължени да обменят мнения, ако се предвижда промяна на правното основание, водеща до промяна на обикновената законодателна процедура.

Парламентът е на мнение, че предложението за директива за ОПД няма за цел хармонизиране на данъците или подобряване на сътрудничеството между данъчните органи, нито създаването на нови данъчни задължения. Тя единствено налага на някои предприятия допълнително задължение за публикуване на декларация с информация за корпоративния данък. Следователно тя представлява средство за добро корпоративно управление.

С оглед на международните ангажименти на Съюза и спешната необходимост от по-голяма прозрачност на информацията за корпоративния данък с цел подобряване на доверието на гражданите в европейските институции и в Съюза, по какъв начин Съветът обосновава своето забавяне и своята позиция относно правното основание на предложението, особено предвид факта, че предложението не засяга размера на националните данъци? Какво решение възнамерява да предложи? Съветът счита ли това досие за приоритет? Какъв е планът на Съвета за постигане на напредък по това важно предложение, така че то да може да бъде прието още през настоящия мандат на Парламента и на Комисията Юнкер?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 16 февруари 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност