Interpelacje
PDF 190kWORD 20k
21 lutego 2018
O-000018/2018
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000018/2018
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Jerzy Buzek, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

 Przedmiot: Polityka przemysłowa

Parlament z zadowoleniem przyjmuje odpowiedź Komisji na jego wspólny projekt rezolucji z dnia 5 lipca 2017 r. w formie komunikatu zatytułowanego „Inwestowanie w inteligentny, innowacyjny i zrównoważony przemysł – odnowiona strategia dotycząca polityki przemysłowej UE” oraz towarzyszącej mu listy kluczowych działań. Jest to ważny pierwszy krok na drodze do opracowania zorientowanej na przyszłość strategii przemysłowej UE. Niemniej w perspektywie krótko- i średnioterminowej:

1. Kiedy Komisja przedstawi kompleksową strategię przemysłową UE, niepomijającą żadnego regionu, ukierunkowaną na reindustrializację Europy do roku 2030 i później, określającą wymierne średnio- i długoterminowe zadania i cele strategiczne i powiązaną z planem działania przewidującym konkretne środki, w tym środki budżetowe, analizowane corocznie w celu dokonania oceny postępów i sukcesów we wdrażaniu całej strategii?

2. Jakie działania podejmie Komisja w celu wsparcia sektorów i kluczowych technologii, które mają podstawowe znaczenie dla utrzymania i stworzenia wysokiej jakości miejsc pracy oraz zapewnienia trwałego wzrostu?

3. W jaki sposób Komisja zadba o to, by nowe i istniejące środki i instrumenty finansowe skutecznie pomagały w walce z ucieczką emisji, zwłaszcza w sektorach energochłonnych, tak aby uniknąć dalszego przenoszenia produkcji i nie dopuścić do dalszej dezindustrializacji w UE?

4. Mając na uwadze, że cel, zgodnie z którym do roku 2020 co najmniej 20% PKB UE ma pochodzić z sektorów wytwórczych, nie został nadal osiągnięty, jakie środki – zwłaszcza ukierunkowane na mikroprzedsiębiorstwa i MŚP – zostaną wprowadzone? Do osiągnięcia których celów średnioterminowych do roku 2030 Komisja jest gotowa się zobowiązać i jakie konkretne działania podejmie Komisja w celu wsparcia przedsiębiorczości kobiet?

5. Jak Komisja zamierza rozwiązać problem przedsiębiorstw zagranicznych, zwłaszcza przedsiębiorstw państwowych, które są wspierane przez rządy ich krajów w sposób zabroniony przez zasady jednolitego rynku UE w odniesieniu do podmiotów unijnych?

6. W jaki sposób Komisja zadba o to, by działalność badawczo-rozwojowa w Europie wnosiła bezpośredni wkład w trwały rozwój przemysłu?

7. Czy Komisja przedstawi przy tej okazji postulowaną przez Parlament kompleksową, długofalową ramową politykę przemysłową na rzecz sektora kultury i sektora kreatywnego, tak aby sektory te mogły wykorzystać swój potencjał w zakresie tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy i zapewniania wzrostu gospodarczego, uzyskały lepszy dostęp do finansowania i środków, a także stały się bardziej konkurencyjne?

8. Kiedy Komisja przedstawi ocenę skutków włączenia polityki przemysłowej do inicjatyw strategicznych UE podjętych od początku roku 2015?

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 26 lutego 2018Informacja prawna