Parlamentné otázky
PDF 109kWORD 19k
21. februára 2018
O-000018/2018
Otázka na ústne zodpovedanie O-000018/2018
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Jerzy Buzek, v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku

 Vec: Priemyselná politika

Parlament víta reakciu Komisie na návrh spoločného uznesenia z 5. júla 2017 vo forme oznámenia s názvom Investovanie do inteligentných, inovatívnych a udržateľných priemyselných odvetví: obnovená stratégia priemyselnej politiky EÚ a sprievodný zoznam kľúčových opatrení. Je to dôležitý prvý krok na ceste k rozvoju priemyselnej stratégie EÚ zameranej na budúcnosť. Pokiaľ však ide o krátkodobý až strednodobý horizont:

1. Kedy predloží Komisia komplexnú priemyselnú stratégiu EÚ, v ktorej nezabudne na žiadny región, s cieľom nanovo industrializovať Európu, zameranú na obdobie od roku 2030, ktorá bude obsahovať merateľné stredno- až dlhodobé strategické ciele, so sprievodným akčným plánom s konkrétnymi opatreniami vrátane rozpočtových, ktoré sa budú každoročne vyhodnocovať z hľadiska priebehu a úspešnosti realizácie stratégie ako celku?

2. Aké opatrenia prijme Komisia na podporu odvetví a kľúčových technológií, ktoré majú zásadný význam z hľadiska zachovania a vytvárania kvalitných pracovných príležitostí a udržateľného rastu?

3. Ako zabezpečí Komisia to, aby nové a súčasné finančné nástroje a opatrenia účinne pomáhali v boji proti únikom uhlíka, najmä v energeticky náročných odvetviach, s cieľom zabrániť ďalším presunom a obmedzovaniu priemyselnej výroby v EÚ?

4. Vzhľadom na to, že ešte nebol dosiahnutý cieľ, aby do roku 2020 aspoň 20 % HDP EÚ produkovali výrobné odvetvia, aké opatrenia budú zavedené s osobitným dôrazom na mikropodniky a malé a stredné podniky? K akým strednodobým cieľom je Komisia pripravená zaviazať sa do roku 2030 a aké konkrétne opatrenia prijme s cieľom podporiť podnikanie žien?

5. Ako bude Komisia riešiť otázku podnikov so sídlom v zahraničí, najmä podnikov vo vlastníctve štátu, ktoré vlastné vlády podporujú v rozpore s pravidlami jednotného trhu EÚ pre subjekty so sídlom v EÚ?

6. Ako Komisia zabezpečí, aby výskum a vývoj v Európe priamo prispieval k udržateľnému rastu priemyslu?

7. Využije Komisia túto príležitosť na to, aby predstavila komplexný a dlhodobý rámec priemyselnej politiky pre oblasť kultúry a tvorivých činností, ako to požaduje Parlament, s cieľom umožniť využitie ich potenciálu na tvorbu kvalitných pracovných príležitostí a rast, na zlepšenie ich prístupu k financovaniu a finančným prostriedkom a posilnenie ich konkurencieschopnosti?

8. Kedy predloží Komisia posúdenie vplyvov začleňovania priemyselnej politiky do strategických iniciatív EÚ, ktoré sa zrealizovali od začiatku roka 2015?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 26. februára 2018Právne oznámenie