Parlamentarna pitanja
PDF 191kWORD 19k
22. veljače 2018.
O-000019/2018
Pitanje za usmeni odgovor O-000019/2018
upućeno Komisiji
članak 128
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan, Xabier Benito Ziluaga, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja Kyllönen, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostas Chrysogonos, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, João Ferreira, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Anja Hazekamp, Cornelia Ernst, Kostadinka Kuneva, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Sabine Lösing, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Martina Michels, Martin Schirdewan, Gabriele Zimmer, Stelios Kouloglou, Nikolaos Chountis, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz, Jiří Maštálka

 Predmet: Zahtjev za pokretanje istrage o poštovanju Direktive o duhanu nakon afere "Filtergate"

Člancima 3., 4. i 5. Direktive 2014/40/EU o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih proizvoda određene su dopuštene razine emisija katrana, nikotina i ugljikova monoksida iz duhanskih proizvoda, mjerne metode i obaveze u pogledu izvješćivanja o sastojcima i emisijama. Točnije, člankom 3. Direktive određeno je da razine emisija iz cigareta stavljenih na tržište ili proizvedenih u državama članicama ne smiju biti veće od 10 mg katrana, 1 mg nikotina i 10 mg ugljikova monoksida po cigareti. Člankom 4. Direktive određuje se da emisije katrana, nikotina i ugljikova monoksida iz cigareta provjeravaju laboratoriji koje su odobrila i koje prate nadležna tijela država članica. Člankom 5. pojašnjava se da države članice od proizvođača i uvoznika duhanskih proizvoda zahtijevaju da njihovim nadležnim tijelima predaju podatke o sastojcima, njihovoj količini i razini emisija iz članka 3. Sve su te odredbe na snazi već od donošenja Direktive 2001/37/EZ.

Nastavno na žalbu koju je Nacionalni odbor za borbu protiv pušenja podnio državnom tužitelju u Francuskoj protiv francuskih podružnica četiriju proizvođača cigareta (British American Tobacco, Philipp Morris, Japan Tobacco i Imperial Brand) zbog „namjernog dovođenja u opasnost drugih osoba”, utemeljenu na činjenici da su navedeni proizvođači cigareta obradom filtera na tržište navodno plasirali cigarete s daleko većim stvarnim razinama katrana, nikotina i ugljikova monoksida od službeno dopuštenih vrijednosti, može li nam Komisija jamčiti da se u državama članicama provode sve odredbe Direktive 2014/40/EU, a posebno one prethodno navedene, te da ih se proizvođači cigareta pridržavaju?

Izvorni jezik pitanja: FR
Posljednje ažuriranje: 26. veljače 2018.Pravna napomena