Deputātu jautājumi
PDF 188kWORD 19k
2018. gada 1. marts
O-000024/2018
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000024/2018
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Dubravka Šuica, Nicola Caputo, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Stefan Eck, Marco Affronte, Mireille D'Ornano, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja komitejas vārdā

 Temats: LIFE programmas vidusposma novērtējums

Komisija 2017. gada 6. novembrī publicēja ziņojumu par vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) vidusposma novērtējumu. Šajā ziņojumā novērtēti programmas LIFE 2014.–2020. gadam darbības pirmie divi gadi un sniegti ieteikumi turpmākai rīcībai.

1. Vidusposma novērtējuma ziņojuma publicēšana aizkavējās par četriem mēnešiem, un joprojām trūkst daudz precīzas informācijas. Sākti ir vienīgi projekti no 2014. un 2015. gada uzaicinājumiem iesniegt pieteikumus, un tikai daži projekti ir pabeigti. Ņemot vērā, ka ir pagājuši jau četri no septiņiem programmas LIFE darbības gadiem, kādas galvenās atziņas Komisija ir guvusi no līdzšinējās pieredzes? Kā ir izskaidrojama un kāpēc aizkavējās ziņojuma publicēšana?

2. Kā Komisija uzlabos rādītāju sistēmu, jo īpaši saistībā ar ES pievienoto vērtību?

3. Kā Komisija var sniegt turpmāku informāciju par programmas LIFE īstenošanu, lai varētu pieņemt lēmumus saistībā ar nākamo daudzgadu darba programmu (2018.–2020. gadam) un daudzgadu finanšu shēmu? Kā Komisija plāno risināt tādus jautājumus kā ieguldīšanas spējas un labumguvējiem pieejamo finanšu resursu trūkums, lai uzlabotu projektu rezultātu atkārtojamību?

4. Ņemot vērā vajadzību stiprināt pašreizējo projektu ietekmi, ilgtspēju un/vai atkārtojamību, kā Komisija nodrošinās, ka tiks izmantots šo projektu potenciāls, jo īpaši paturot prātā programmas LIFE galīgajā novērtējumā secināto, ka daudzu projektu demonstrējuma potenciāls bieži netika pilnībā ņemts vērā vai izmantots?

5. Ko var darīt, lai uzlabotu komunikācijas stratēģiju attiecībā uz mērķauditoriju un dalībnieku koordinēšanu?

6. Nākotnē ir jānostiprina integrēto projektu un LIFE papildināmības saikne ar citām ES rīcībpolitikām. Ko Komisija darīs, lai uzlabotu sinerģiju starp LIFE un citiem ES tiesību aktiem, rīcībpolitikām un programmām?

7. Kā Komisija plāno palielināt NVO un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju lomu projektu ierosināšanā, izstrādē un izmēģināšanā? Vai ir kādas iespējas LIFE projektos palielināt ES finansējuma īpatsvaru, kas būtu pieejams NVO un pilsoniskai sabiedrībai?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 2. martsJuridisks paziņojums