Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 103kWORD 19k
1 Márta 2018
O-000025/2018
Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000025/2018
ar an gCoimisiún
Rule 128
Jan Zahradil, , thar ceann an Ghrúpa ECR

 Ábhar: Ceapachán Ardrúnaí an Choimisiúin Eorpaigh

Dé Céadaoin, 21 Feabhra, d’fhógair an Coimisiún go raibh a Ardrúnaí, Alexander Italianer, éirithe as le héifeacht láithreach, agus go dtiocfadh Martin Selmayr, an Ceann Oifig reatha ag Uachtarán Jean-Claude Juncker ina áit. Mhínigh an Coimisiún gur cuireadh duine eile in áit an Uasail Italianer láithreach lena áirithiú nach mbainfí an bonn dá ‘éifeachtacht’ agus nach mbeadh aon ‘bhearna’ ann. In 2015, áfach, tar éis an fhógra go mbeadh iar-Ardrúnaí an Choimisiúin, Catherine Day, ag éirí as, d’fhan sí sa phost ar feadh tuairim is trí mhí eile. Bunaithe ar an bhfaisnéis a chuir an Coimisiún ar fáil don phreas go dtí seo, tuigtear gur mar seo a leanas a bhí an amlíne:

31 Eanáir: Tháinig folúntas don phost mar Leas-Ard-Rúnaí chun cinn agus fógraíodh an folúntas sin; 14 Feabhra: Dhún an dáta deiridh le haghaidh iarratas; 15 Feabhra: D’fhreastal na hiarrthóirí ar an ionad measúnaithe; 16 Feabhra: Cuireadh na hiarrthóirí faoi agallamh agus rinneadh measúnú orthu; 19 Feabhra: Tháinig na Cinn Oifig le chéile chun cruinniú Coláiste a ullmhú (gan aon tagairt don cheapachán ar an gclár ná faoi aon ghnó eile); 20 Feabhra: Chas an Coimisinéir um an mBuiséad agus Acmhainní Daonna, Günther Oettinger le hiarrthóir ionchasach; 21 Feabhra, 09.00: Scaipeadh clár athbhreithnithe do Choláiste na gCoimisinéirí, agus scéal faoin gceapachán curtha leis; 09.30: Cuireadh tús leis an gcruinniú Coláiste, ceapadh Martin Selmayr ina Leas-Ard-Rúnaí, d’éirigh Ardrúnaí an Choimisiúin Eorpaigh as, ceapadh Martin Selmayr mar Ardrúnaí an Choimisiúin Eorpaigh; 09.39: Sheol an Coimisiún fógra chuig iriseoirí phreasphointe maidir leis na ceapacháin leis an Uachtarán Juncker agus an Coimisinéir Oettinger; 10.30: Ghair an tUachtarán Juncker preasphointe chun na ceapacháin a rinneadh i rith chruinniú an Choimisiúin a phlé.

– Cé go bhfuil sé ráite ag an gCoimisiún gur comhlíonadh na rialacha agus nósanna imeachta riachtanacha do cheapachán an Ardrúnaí nua, an gcreideann an Coimisiún gur ghníomhaigh sé de mheon na rialacha agus de mheon macánta maidir le trédhearcacht agus cothroime?

– An gcreideann sé go bhfuil a rialacha agus nósanna imeachta reatha maidir le ceapachán státseirbhíseach sinsearach trédhearcach agus cothrom go leor?

– An gcreideann sé go gcuireann an próiseas earcaíochta mar atá ar a chumas mar institiúid réimse leathan iarrthóirí le scileanna agus leibhéil taithí éagsúla a mheas?

– I bhfianaise an ama theoranta a tugadh d’iriseoirí chun ullmhúchán a dhéanamh don phreasphointe, an bhfuil sé i gceist ag an gCoimisiúin athbhreithniú a dhéanamh ar a straitéis maidir leis an bpreas agus an pobal a chur ar an eolas faoi chinntí agus fógraí móra?

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 14 Márta 2018Fógra dlíthiúil