Parlamendi esitatud küsimused
PDF 7kWORD 19k
1. märts 2018
O-000026/2018
Suuliselt vastatav küsimus O-000026/2018
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Alberto Cirio, Sergio Gaetano Cofferati, Daniele Viotti, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia, Laura Agea, Matteo Salvini, Barbara Spinelli, Lorenzo Cesa, Raffaele Fitto, Massimiliano Salini, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Mara Bizzotto, Simona Bonafè, Mario Borghezio, David Borrelli, Mercedes Bresso, Renata Briano, Nicola Caputo, Fabio Massimo Castaldo, Salvatore Cicu, Angelo Ciocca, Lara Comi, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Rosa D'Amato, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Eleonora Forenza, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Cécile Kashetu Kyenge, Giovanni La Via, Curzio Maltese, Barbara Matera, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Mussolini, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Aldo Patriciello, Piernicola Pedicini, Pina Picierno, Salvatore Domenico Pogliese, David-Maria Sassoli, Elly Schlein, Remo Sernagiotto, Renato Soru, Marco Valli, Marco Zanni, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Marco Zullo

 Teema: Ettevõtja sotsiaalne vastutus

Ettevõtte Embraco Itaalias, Riva di Chieris asuva tootmisüksuse üleviimine teise liikmesriiki ja 497 töötaja koondamine on tõstatanud laiemaid poliitilisi küsimusi. Ettevõte paigutab töökohti ümber üksnes palga- ja maksutingimuste pärast. See on madalama palgataseme ja madalamate maksumääradega liikmesriikide kasuks toimuv sotsiaalne dumping. Selline suhtumine on taunitav, sest inimesi tuleb väärtustada, mitte koondada selleks, et veelgi suuremat kasumit teenida. Liidu siseturg peab soodustama kõigi piirkondade arengut, mitte eelistama ühte teise arvelt.

Eelnevast tulenevalt:

1. Kas komisjon võiks kontrollida siseturu nõuetekohast toimimist ja eelkõige liikmesriikide ebatervet konkurentsi naaberriikide arvelt, mis toob paljudes liidu piirkondades kaasa majanduslikke ja sotsiaalseid probleeme, ning uurida, kas töökohtade liidusisest ümberpaigutamist on toetatud avalikest vahenditest?

2. Kas komisjon võiks viia läbi põhjaliku kontrolli, et teha kindlaks, kas konkreetse Embraco juhtumi puhul on ELi vahendeid lubamatult kasutatud?

3. Kas komisjon võiks muuta ettevõtja sotsiaalse vastutuse otsustavaks teguriks avaliku rahastamise taotlemisel ja riigihangetel osalemisel?

4. Kas komisjon võiks selgitada, kas töökohtade ümberpaigutamine ELis madalamate palkade ja maksude eesmärgil on aluslepingutega kooskõlas?

5. Kas komisjon toetab seisukohta, et ELi piires töökohti ümber paigutavad ettevõtted peaksid kandma osa kuludest, mida toob kaasa koondatud töötajatele uute töökohtade leidmine?

Keel, milles küsimus esitati: IT
Viimane päevakajastamine: 5. märts 2018Õigusalane teave